xâu rỗng là xâu có độ dài

Câu hỏi:

17/08/2022 26,285

Đáp án đích là: C

Bạn đang xem: xâu rỗng là xâu có độ dài

Theo định nghĩa xâu rỗng là xâu có độ dài bằng 0.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho xâu s1=’ha noi’, xâu s2=’ha noi cua toi’. Khẳng định nào tại đây là đúng?

Câu 2:

Phát biểu nào tại đây là sai khi nói về xâu kí tự?

Câu 3:

Cho xâu s=’abc’, hàm length(s) cho tới giá trị là:

Câu 4:

Cho xâu s=’abc’. Để truy cập đến kí tự ‘a’ tớ viết:

Câu 5:

Hàm st.erase(vt, n) thực hiện:

Xem thêm: từng đóa bọt sóng

Câu 6:

Hàm st.insert(s, vt) thực hiện:

Câu 7:

Để biết độ dài của xâu s tớ viết:

Câu 8:

Hàm st.substr (vt, n) thực hiện:

Câu 9:

Để khai báo xâu s tớ viết:

Câu 10:

Khẳng định nào tại đây là sai khi nói về xâu?

Câu 11:

Hàm st.find(s, vt) ) thực hiện:

Xem thêm: truyện tổng tài anh nhận nhầm người rồi

Câu 12:

Phép ghép xâu: "Ha"+ " Noi" +" - "+"Viet Nam" Có kết quả là:

Câu 13:

Câu lệnh X=toupper(‘a’) thực hiện:

Câu 14:

Biến loại xâu được khai báo như sau: