write tên biến tệp danh sách kết quả có ý nghĩa gì

 • Nhập vô thời hạn theo mô hình năm, mon, ngày. Viết lịch trình thay đổi thời hạn ê rời khỏi ngày (quy định: một năm đem 365 ngày, 1 mon đem 30 ngày).

  Nhập vô thời hạn theo mô hình năm, mon, ngày. Viết lịch trình thay đổi thời hạn ê rời khỏi ngày (quy định: một năm đem 365 ngày, 1 mon đem 30 ngày).

  Bạn đang xem: write tên biến tệp danh sách kết quả có ý nghĩa gì

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Nhập vào một trong những mon ngẫu nhiên vô 1 năm. Viết lịch trình cho thấy thêm mon một vừa hai phải nhập nằm trong quý nào là vô năm?

  Nhập vào một trong những mon ngẫu nhiên vô 1 năm. Viết lịch trình cho thấy thêm mon một vừa hai phải nhập nằm trong quý nào là vô năm?

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Sử dụng ngữ điệu Pascal nhằm viết lách lịch trình dò thám BCNN của nhị số nguyên vẹn a,b. Dùng mệnh lệnh while bởi.

  Sử dụng ngữ điệu Pascal nhằm viết lách lịch trình dò thám BCNN của nhị số nguyên vẹn a,b. Dùng mệnh lệnh while bởi.

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Sử dụng ngữ điệu Python nhằm viết lách lịch trình kiểm đếm chuỗi nhập vô đem từng nào chữ a?

  Sử dụng ngữ điệu Python nhằm viết lách lịch trình kiểm đếm chuỗi nhập vô đem từng nào chữ a? 

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Chương trình đích là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chương trình nguồn là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Lập trình là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Mỗi ngữ điệu thiết kế thông thường đem các bộ phận cơ phiên bản nào?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nêu quy tắc để thương hiệu vô ngôn ngữ lập trình Python?

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tên nào tại đây vô ngôn ngữ Python là để đúng bám theo quy cách:

  A. Bai#1

  B. Bai 1

  C. 1.Bai 1

  D. Bai1

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng Lúc nói về biến?

  A. Biến là đại lượng được gọi là, dùng để làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi vô quy trình triển khai lịch trình.

  B. Biến là đại lượng bất kì.

  C. Biến là đại lượng ko thay cho đổi vô quá trình thực hiện chương trình.

  D. Biến là đại lượng được gọi là, dùng để làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm không bao giờ thay đổi vô quy trình triển khai lịch trình.

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tên thích hợp là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng về thương hiệu dành riêng riêng?

  A. Tên thích hợp là loại thương hiệu được ngữ điệu thiết kế quy quyết định sử dụng với ý nghĩa sâu sắc xác lập, người thiết kế có thể được dùng với ý nghĩa sâu sắc không giống.

  B. Tên bởi người thiết kế bịa được sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng biệt, xác lập bằng phương pháp khai báo trước lúc dùng. Các thương hiệu này được trùng với thương hiệu thích hợp.

  C. Tên thích hợp là loại thương hiệu được ngữ điệu thiết kế quy quyết định sử dụng với ý nghĩa sâu sắc xác lập, người thiết kế ko được dùng với ý nghĩa sâu sắc không giống.

  D. Hằng là những đại lượng có mức giá trị thay cho thay đổi vô quy trình triển khai lịch trình.

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hằng là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: tám gậy tre đánh người

  Phát biểu nào tại đây là đúng Lúc nói về “hằng”?

  A. Hằng là đại lượng thay cho đổi vô quá trình thực hiện chương trình.

  B. Hằng là những đại lượng có mức giá trị không bao giờ thay đổi vô quy trình triển khai lịch trình. Bao gồm: Hằng số học tập, hằng lôgic, hằng xâu.

  C. Hằng là đại lượng bất kì.

  D. Hằng ko bao gồm: số học tập và lôgic.

  17/11/2022 |   2 Trả lời

 • Cho mảng A bao gồm 150 phần tử: Viết lịch trình in mảng một vừa hai phải nhập rời khỏi screen in những số lẻ của mảng rời khỏi screen kiểm đếm con số số nhỏ rộng lớn 0 đem vô mảng.

  Cho mảng A bao gồm 150 phần tử:

  Viết lịch trình in mảng một vừa hai phải nhập rời khỏi mùng hình

   in những số lẻ của mảng rời khỏi mùng hình

  đếm con số số nhỏ rộng lớn 0 đem vô mảng

  20/11/2022 |   0 Trả lời

 • Phát biểu nào là đúng Lúc nói về phần khai báo vô Python:

  A. Nhất định phải có phần khai báo.

  B. Không cần có phần khai báo.

  C. Chỉ khai báo Lúc dùng hàm toán học.

  D. Chỉ khai báo Lúc chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con cái nào đó.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python Lúc cần khai báo hằng tao khai báo ở đâu?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thư viện math vô Python cung ứng những lịch trình đã có sẵn trước nhằm thao tác làm việc với những hàm nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python khai báo hằng đúng là:

  A. PI:=3.14

  B. PI:3.14

  C. PI=3.14

  D. PI 3.14

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python, sau thời điểm khai báo tủ sách math, để tính \(\sqrt a \) tao dùng lệnh nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Bài toán giải phương trình bậc nhất ax+b=0 có các biến nào?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thế nào là là Python?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng Lúc nói về các câu lệnh vô Python?

  A. Python quy quyết định từng câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại riêng không liên quan gì đến nhau, kết thúc bằng dấu “;”.

  B. Python quy quyết định các câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại.

  C. Python quy quyết định các câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại, kết thúc bằng dấu “;”

  D. Python quy quyết định từng câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại riêng không liên quan gì đến nhau.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng về đổi mới vô ngữ điệu Python?

  A. Tất cả những đổi mới sử dụng vô lịch trình đều phải kê thương hiệu mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí.

  B. Tất cả những đổi mới sử dụng vô lịch trình ko cần phải kê thương hiệu.

  Xem thêm: thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

  C. Python đem quy quyết định ngặt nghèo cần đem phần khai báo và phần thân thích lịch trình như Pascal.

  D. Python đòi hỏi dùng lốt “;” Lúc kết thúc câu lệnh.

  21/11/2022 |   1 Trả lời