we should develop such sources of energy as solar energy and nuclear energy

Câu hỏi:

21/09/2020 36,597

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

We should develop such ____ sources of energy as solar energy and nuclear energy.

Bạn đang xem: we should develop such sources of energy as solar energy and nuclear energy

B. alternative

Đáp án chủ yếu xác

traditional (adj): truyền thống

alternative (adj): rất có thể thay cho thế                    

revolutionary   (adj): cơ hội mạng

surprising (adj): ngạc nhiên

Ở trên đây kể từ cần thiết điền đứng trước danh kể từ nên cần thiết là một trong tính kể từ.

=> We should develop such alternative sources of energy as solar energy and nuclear energy.

Tạm dịch: Chúng tớ nên cải cách và phát triển những mối cung cấp tích điện thay cho thế như tích điện mặt mày trời và tích điện phân tử nhân.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Julia said that she ____  there at noon.

A. is going to tát be

B. was going to tát be

C. will be

D. can be

Câu 2:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

All fossil fuels are ____ resources that cannot be replaced after use

A. unlimited

B. renewable

C. available

D. non-renewable

Câu 3:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Oil, coal and natural gas are ____ fuels made from decayed material.

A. unleaded

Xem thêm: xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có một không hai

B. smokeless

C. solid

D. fossil

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Increased consumption will lead to tát faster ____ of our natural resources.

A. exhaust

B. exhausting

C. exhaustion

D. exhaustive

Câu 5:

Choose A, B, C, or D that has the same meaning to tát the underlined part below.

Many organizations have been set up and funds have been raised.

A. established

B. collapsed

C. delayed

D. decreased

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Dinosaurs became ____ millions of years ago.

A. disappear

B. extinct

C. dangerous

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

D. endangered

TÀI LIỆU VIP VIETJACK