với ngôn ngữ lập trình pascal câu lệnh lặp for

Câu hỏi:

10/05/2020 26,201

A. Integer

Bạn đang xem: với ngôn ngữ lập trình pascal câu lệnh lặp for

Đáp án chủ yếu xác

D. Tất cả những loại bên trên đều được

Cú pháp câu mệnh lệnh lặp:

   For<biến kiểm điểm > := <giá trị đầu> đồ sộ <giá trị cuối> vì thế <câu lệnh>;

   Trong đó: phát triển thành kiểm điểm cần là loại nguyên vẹn ( Integer)

   Đáp án: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của phát triển thành kiểm điểm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những phát triển thành nhập câu lệnh

D. Không rất cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Đoạn lịch trình sau giải Việc nào?

      For I:=1 đồ sộ M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

B. Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 và 5 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

C. Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn mang đến 5 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

Câu 3:

Sau Khi triển khai đoạn lịch trình sau:

   S:=10;

   For i:=1 đồ sộ 4 vì thế S:=S+i;

   Giá trị của phát triển thành S vì thế bao nhiêu?

A. 20

B. 14

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

C. 10

D. 0

Câu 4:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy chỉ ra rằng câu mệnh lệnh trúng :

A. for i:=1 đồ sộ 10; vì thế x:=x+1;

B. for i:=1 đồ sộ 10 vì thế x:=x+1;

C. for i:=10 đồ sộ 1 vì thế x:=x+1;

D. for i =10 đồ sộ 1 vì thế x:=x+1;

Câu 5:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vì thế độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần vì thế độ quý hiếm cuối

Câu 6:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số thứ tự lặp biết trước?

A. Giặt cho tới Khi sạch

B. Học bài xích cho đến Khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới Khi đem người nghe máy

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Câu 7:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < phát triển thành kiểm điểm > : = < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;

B. for < phát triển thành kiểm điểm > := < độ quý hiếm cuối > đồ sộ < độ quý hiếm đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

C. for < phát triển thành kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < độ quý hiếm cuối >; vì thế < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: vinh hang thanh vuong

D. for < phát triển thành kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;