viết ra

Viết ra xúc cảm của công ty vô nhật ký.

Write down your feelings in a journal.

Bạn đang xem: viết ra

Ai lại hoàn toàn có thể viết ra một loại phức tạp và phiền hà và rồ dại như thế?

Who on Earth would write something as convoluted and complex and inane?

Biết đâu con cái mong muốn viết ra vài nét gì bại liệt.

You know, you might wanna write some of this down.

XEM XÉT BẢN THÂN: Hãy viết ra thân phụ tiềm năng mình muốn đạt được vô năm cho tới.

ANALYZE YOURSELF: Write down three goals that you would lượt thích đồ sộ reach within the next year.

“Em hiểu là Kinh-thánh và được viết ra nhằm động lòng người tớ.

“Well, I understand that the Bible was written đồ sộ reach people’s hearts.

Chỉ là ko được viết ra thôi.

They're just not written down.

Hãy viết ra plan của công ty.

If sánh, write below what you plan đồ sộ bởi.

Kinh-thánh chính thức được viết ra bên trên núi Si-na-i vô năm 1513 trước công vẹn toàn.

Bible writing began at Mount Sinai in 1513 B.C.E.

Hãy viết ra những vướng mắc của công ty về những thay cho thay đổi bại liệt.

On the following lines, write down any questions you have about the changes you are experiencing.

Rồi viết ra một plan tuy nhiên sẽ hỗ trợ em hoàn thiện những tiềm năng của tôi.

Then write a plan that will help you achieve your goals.

Ông vẫn viết ra nhiều loại, Kit.

Still been scratching away, though, Kit?

Sau khi nhìn qua những góc nhìn bên trên, hãy viết ra phán xét của công ty về người ấy.

It might be revealing đồ sộ jot down your personal observations as đồ sộ how your friend measures up in the areas discussed sánh far.

Nó được design dễ dàng cho tất cả những người viết ra và PC thực đua.

Xem thêm: truyện tổng tài anh nhận nhầm người rồi

It's designed đồ sộ be easy for humans đồ sộ write and for computers đồ sộ execute.

Anh viết ra sẵn, Hay là những lời nói bại liệt đã có sẵn trước vô đầu anh rồi?

Did you write that down first, or was it off the top of your head?

Sách Châm-ngôn được viết ra cho tới ai?

For whom was Proverbs written?

Vào thời Kinh Thánh được viết ra, người tớ thông thường nguyện cầu những hình tượng.

Back when the Bible was written, it was common for people đồ sộ direct their prayers đồ sộ carved images.

Sau khi tiếp tục đem đầy đủ thời hạn, hãy thu lại từng trường hợp tuy nhiên từng group viết ra.

After sufficient time, collect each group’s written scenarios.

Nếu đem, hãy viết ra điều gì tiếp tục giúp đỡ bạn.

If sánh, write down what helped you.

Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận thấy việc viết ra vài ba câu người sử dụng vô phần trình làng là hữu ích.

You may feel that it would be beneficial to write out a few sentences for use as an introduction.

Tôi tiếp tục viết ra thương hiệu của một quán ăn ngon.

I will write down a name of a good restaurant.

Nội dung vô thư đã cho thấy chủ yếu phụ thân anh tiếp tục viết ra.

They all indicated by their contents that they were from him.

Hãy viết ra một vài chủ thể tuy nhiên anh chị mong muốn nói tới vô lời nói nguyện cầu.

Write down some topics you want đồ sộ include in your prayers.

Theo minh chứng hiện nay đem, Phúc Âm và được viết ra từ thời điểm năm 41 cho tới năm 98 công nhân.

According đồ sộ available evidence, the Gospels were written between the years 41 and 98 C.E.

Thật rời khỏi Kinh-thánh được viết ra bên trên vùng Trung Đông.

Xem thêm: nhất thế triêu hoa

The Bible was written in the Middle East.

Sẽ khá phức tạp một chút ít khi viết ra.

It's get -, gets a little bit complicated đồ sộ write down.