trong pascal để khai báo 2 biến tệp văn bản f1 f2 ta viết

Câu hỏi:

09/07/2020 48,186

C. Var f1 , f2 : Text;

Bạn đang xem: trong pascal để khai báo 2 biến tệp văn bản f1 f2 ta viết

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để biết con cái trỏ tệp đang được ở cuối dòng sản phẩm của tệp f hoặc ko, tớ dùng hàm:

A. eof(f)

B. eoln(f)

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 2:

Các biến hóa được khai báo người sử dụng riêng biệt cho tới lịch trình con cái được gọi là:

A. Biến viên bộ

B. Biến toàn cục

C. Tham số thực sự

D. Tham số hình thức

Câu 3:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 2, 3) cho tới độ quý hiếm là:

A. ‘ABC’

Xem thêm: thời niên thiếu của anh và em

B. ‘BCD’

C. ‘CDE’

D. ‘DEF’

Câu 4:

Để gắn tệp KQ.TXT cho tới biến hóa tệp f2 tớ dùng câu lệnh:

A. f2 := ‘KQ.TXT’;

B. ‘KQ.TXT’ := f2;

C. Assign(‘KQ.TXT’, f2);

D. Assign(f2, ‘KQ.TXT’);

Câu 5:

Viết chương trình:

Đọc kể từ tệp “DULIEU.TXT” 2 số nguyên vẹn M và N (M < N)

Tính tổng những số chẵn nhập phạm vi kể từ M cho tới N

Ghi sản phẩm đi ra tệp “KETQUA.TXT”.

Câu 6:

Muốn khai báo x, hắn là thông số biến hóa (x, hắn nằm trong loại integer) nhập giấy tờ thủ tục mang tên là “Hoan_doi” thì khai báo này sau đó là đúng:

A. Procedure Hoan_doi (y : integer; Var x : integer);

B. Procedure Hoan_doi (x : integer; Var hắn : integer);

C. Procedure Hoan_doi (Var x, hắn : integer);

D. Procedure Hoan_doi (x, hắn : integer);

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

TÀI LIỆU VIP VIETJACK