trong ngôn ngữ lập trình pascal về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng

Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, về mặt mày cú pháp cơ hội ghi chép những câu mệnh lệnh ghép này sau đấy là đúng:

A. Begin :

A := 1 ;

B := 5 ;

       End ;

B. Begin ;

A := 1 ;

B := 5 ;

    End ;

C. Begin

A := 1 ;

B := 5 ;

End :

D. Begin

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

Trả Lời

Hỏi chi tiết

Trả điều nhập APP VIETJACK

...Xem thắc mắc chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 14809

Nguyễn Lan Hương

3 năm trước

Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, về mặt mày cú pháp câu mệnh lệnh ghép là:

          Begin

          <dãy những câu lệnh>;

          End;

Đáp án: D

0 bình luận

Quảng cáo

Xem thêm: ngoan, hôn anh

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề