trong câu lệnh while do điều kiện là

Lập trình đơn giản

Câu hỏi

Trần Gia Huy

29 tháng bốn 2020 khi 17:17

Bạn đang xem: trong câu lệnh while do điều kiện là

1. Trong câu mệnh lệnh While...do, ĐK là: ( lựa chọn phương án chính nhất)

A. Biểu thức logic

B. Biểu thức mối liên hệ

C. Biểu thức số học

D. Hằng đẳng thức

BẠN NÀO MÀ CHỌN CÂU A LÀ SAI NHÉ LÚC TRƯỚC MÌNH KT TIN MÌNH CHỌN CÂU A NHƯNG SAI

Trần Gia Huy

29 tháng bốn 2020 khi 13:46

1. Trong câu mệnh lệnh While...do, ĐK là: ( lựa chọn phương án chính nhất) A. Biểu thức logic B. Hằng đẳng h toán được số phiên làmÂU C NHA A. Ngày tấn công răng gấp đôi B. Ngày tắm 2 lần C. Mỗi tuần chuồn cửa hàng sách 1 lần D. Học bài xích cho đến Lúc nằm trong bài xích LÚC TRƯỚC MÌNH CÓ LÀM BÀI KT TIN HỌC MÌNH CHỌN CÂU B NHƯNG SAI NÊN CÁC BẠN LOẠI TRỪ CÂU B NHA 4. Trong mệnh lệnh lặp For...to...bởi ( lựa chọn phương án chính nhất) A.Giá trị đầu cần to hơn hoặc bởi độ quý hiếm cuối B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Công chúa Anime

Câu mệnh lệnh này sai và sai ở đâu: 

a. for i:=10 đồ sộ 2 bởi write (A);

b. for i:=15 đồ sộ 5 bởi write (A);

c. while (n mod 2<>0) bởi i:= 1+1

Xem chi tiết

Nguyen Ha Cam Nhung

26 tháng bốn 2020 khi 19:35

Hãy lựa chọn và khoanh tròn trĩnh đáp án chính nhất trong những câu sau. Câu 1: Trong Pascal, cú pháp câu mệnh lệnh lặp với số phiên lặp không biết trước đem dạng: A. for...bởi B. if...then C. while...bởi D. if...then...else Câu 2: Trong những cơ hội khai báo vươn lên là tại đây, cơ hội khai báo này là ăn ý lệ? A. Var a: array; B. Var a integer; C. Var a: integer; D. Var: a: integer; Câu 3: Trong những cơ hội khai báo vươn lên là mảng tại đây, cơ hội khai báo này là ăn ý lệ? A. Var a: array [1..100] for integer; B. Var a: array [1.5..1.05] for in...

Đọc tiếp

Hãy lựa chọn và khoanh tròn trĩnh đáp án chính nhất trong những câu sau.
Câu 1: Trong Pascal, cú pháp câu mệnh lệnh lặp với số phiên lặp không biết trước đem dạng: A. for...bởi B. if...then
C. while...bởi D. if...then...else
Câu 2: Trong những cơ hội khai báo vươn lên là tại đây, cơ hội khai báo này là ăn ý lệ? A. Var a: array; B. Var a= integer;
C. Var a: integer; D. Var: a: integer;
Câu 3: Trong những cơ hội khai báo vươn lên là mảng tại đây, cơ hội khai báo này là ăn ý lệ?
A. Var a: array [1..100] for integer; B. Var a: array [1.5..1.05] for integer; C. Var a: array [1,100] for integer; D. Var a: array [1.5,1.05] for integer;
Câu 4: Trong câu mệnh lệnh khai báo vươn lên là mảng, tuyên bố này tại đây đúng? A.Chỉsốđầuvàchỉsốcuốilà2sốnguyên. B.Chỉsốđầu<chỉsốcuối.
C. Kiểu tài liệu hoàn toàn có thể là Integer hoặc Real.
Câu 5: Vòng lặp While ... bởi kết đốc Lúc nào?
A. Khi một ĐK mang lại trước được vừa lòng. C. Khi tìm kiếm được Output.
D. Cả tía ý bên trên.
B. Khi đầy đủ số vòng lặp.
D. Tất cả những phương án.
Câu 6: Cho biết câu mệnh lệnh sau Do triển khai bao nhiêu phiên trong khúc công tác sau: i := 5;
While i>=1 bởi i := i – 1;
A. 1 phiên. B. gấp đôi. C. 5 phiên. D. 6 phiên Câu 7: Khi triển khai đoạn công tác sau: n:=1; T:=50;
While n>20 bởi begin n:=n+5; T:=T - n end; Hãy cho biết thêm độ quý hiếm của vươn lên là T bởi bao nhiêu?
A.14 B.15 C.16 D.17
Câu 8: Khai báo vươn lên là mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu mệnh lệnh For i:= 1 đồ sộ 5 bởi readln(A[i]); để
gán độ quý hiếm cho những thành phần vô vươn lên là A kể từ keyboard, tao tiếp tục nhập được từng nào giá chỉ trị? A.4 B.5 C.6 D.7
Câu 9: Trong câu mệnh lệnh khai báo vươn lên là mảng, tuyên bố này tại đây đúng:
A.Chỉsốđầuvàchỉsốcuốilà2sốnguyên.
C. Kiểu tài liệu hoàn toàn có thể là integer hoặc real.
Câu 10: Cú pháp mệnh lệnh lặp với số phiên không biết trước:
B.Chỉsốđầu  chỉsốcuối. D. Cả tía ý bên trên.
A. While < ĐK > đồ sộ < câu mệnh lệnh >;
B. While < ĐK > bởi < câu mệnh lệnh >;
C. While < ĐK > bởi ;< câu mệnh lệnh >;
D. While < ĐK > đồ sộ < câu mệnh lệnh 1 > bởi < câu mệnh lệnh 2 >;

Xem chi tiết

Thanh Thủy Nguyễn

7 mon 12 2021 khi 21:28

Câu 1: Điều khiếu nại sau là chính hoặc sai?X:7; If X div 2 3 thenX:7;A. Đúng               B. SaiCâu 2: Điều khiếu nại sau là chính hoặc sai?X:5;   If (X mod 2 1)  and (X div 3 2) then          X:5;A. Đúng               B. SaiCâu 3: Điều khiếu nại sau là chính hoặc sai?X:10; Y:9;   If (X Y)  Or (YX) then          Y:9;A. Đúng               B. SaiCâu 4: Điều khiếu nại sau là chính hoặc sai?X:2; Y:3; Z:4;If   ((X Y) or (YX)) and ((YZ) or (XY)) then          Z:4;A. Đúng               B. SaiCâu 5: Điều khiếu nại sau là chính hoặc tụt xuống...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Cho công tác fascal như sau. Tìm những câu mệnh lệnh sai và sửa lại bởi câu mệnh lệnh chính sát bên những câu sai (nếu có) Program bai tap 1;

Uses CRT

Var a;=integen;

b;=real;

Constc;=3;

Begin

a:=200;

b:=a/c;

Readln;

End

Xem chi tiết

Giang Nguyen

25 mon 10 năm nhâm thìn khi 18:54

Câu 1: Viết biểu thức sau bởi kí hiệu pascala, (a+b)2 (d+e) b, ax2+bx2+cxCâu 2: Nêu qui tắc bịa vô ngôn từ lập trình sẵn PascalCâu 3: Viết công tác tính diện tích S hình chữ nhật S với a , chiều rộng lớn b nhập kể từ keyboard MONG MẤY MẤY BẠN GIẢI GIÚP MÌNH CẦN GẤP

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Dấu tên

15 mon 11 2021 khi 20:39

Câu 1;  Viết công tác được chấp nhận người tiêu dùng nhập 1 số ít vẹn toàn kể từ keyboard, công tác tiếp tục cho biết thêm số này là số chẵn hoặc lẻ.Câu2. Viết những biểu thức toán tại đây bên dưới dạng biểu thức vô Pascala)     dfrac{15}{2+3}-dfrac{8}{x^3}+yb)       dfrac{left(10+xright)^2}{3+y}-dfrac{18}{5+y}Câu 3. Quý Khách Tuấn viết lách công tác như sau:1.  program  Tinh toan2.   uses crt;3.    var4.    x, hắn : integer;5.    tb real;6.    thongbao : integer;7.    const  a : 2;8.   begin9.   clrscr;10.   thongbao : ‘Trung bi...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Asdfghjkl

Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng Chỉ đi ra tuyên bố sai trong những tuyên bố bên dưới đây: A. Dạng cấu tạo lặp với số phiên lặp biết trước được thể hiện tại bởi câu mệnh lệnh Pascal For... bởi. B. Các câu mệnh lệnh For.. bởi ko thể lồng vô nhau C. Câu mệnh lệnh GotoXY(a,b) có công năng đem con cái trỏ về cột a, mặt hàng b. D. Câu mệnh lệnh GotoXY(a,b) có công năng đem con cái trỏ về mặt hàng a, cột b.

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Trần Hạnh Nguyên

trăng tròn mon 11 2021 khi 11:21

Xem thêm: ngon tinh trong sinh

1).Lệnh này tại đây dùng làm xóa màn hình hiển thị ?A). CLS                    B). CD                        C). TYPE                   D). RD2) Chương trình PC là:A. Thời gian trá biểu cho những thành phần của dòng sản phẩm tínhB. Tập ăn ý những câu mệnh lệnh, từng câu mệnh lệnh chỉ dẫn một thao tác ví dụ cần thiết thực hiệnC. Những gì lưu được vô cỗ nhớD. Sở xử lý trung tâm3). Lệnh này tại đây dùng làm quy đổi folder ?A). DIR                      B). TREE                              C). TYPE                  D). CD4). Sở lưu giữ...

Đọc tiếp

Xem chi tiết