tạo liên kết giữa các bảng

1.1. Khái niệm

Trong CSDL, những bảng thông thường đem tương quan cho tới nhau. Liên kết được tạo ra Một trong những bảng, sẽ hỗ trợ Microsoft Access:

Bạn đang xem: tạo liên kết giữa các bảng

 • Quản lý tài liệu được hợp lý và phải chăng hơn;
 • Bảo vệ những buộc ràng trọn vẹn của dữ liệu;
 • Cho quy tắc tổ hợp tài liệu từ rất nhiều bảng.

1.2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng

Ví dụ: Cho CSDL như vô 3 bảng bên dưới đây:

KHACH_HANG 

Bảng 1. Bảng KHACH_HANG

MAT_HANG 

Bảng 2. Bảng MAT_HANG

HOA_DON 

Bảng 3. Bảng HOA_DON

Bước 1. Xác toan ngôi trường nhằm thiết lập liên kết

 • KHACH_HANG: Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi
 • MAT_HANG: So_don, Ma_khach_hang, Ma_hang, So_luong, Ngay_giao
 • HOA_DON: Ma_hang, Ten_hang, Don_gia

Bước 2.  Mở CSDL. Nháy nút  hoặc lựa chọn DatabaseTools -> Relationships nhằm Open bong Relationships

Hình 1. Mở cửa ngõ sổ Relationships

Bước 3. Nháy nút   hoặc nháy nút nên chuột vô vùng trống trải của bong Relationships lựa chọn ShowTable... trong bảng lựa chọn tắt. Khi tê liệt xuất hiện nay vỏ hộp thoại Show Table (hình 2):

Xem thêm: em chồng chị dâu

Hình 2. Hộp thoại Show Table

 • Trong vỏ hộp thoại Show Table chọn những bảng (HOA_DON, KHACH_HANG, MAT_HANG) bằng phương pháp lựa chọn thương hiệu bảng rồi nháy Add.
 • Cuối nằm trong nháy Close nhằm ngừng hoạt động sổ Show Table.

Bước 4. Thiết lập côn trùng links Một trong những bảng

 • Các bảng vừa vặn lựa chọn xuất hiện nay bên trên hành lang cửa số Relationships (hình 3). 

Hình 3. Cửa sổ Relationships

 • Kéo ngôi trường links ở trên bảng người tiêu dùng và thả vô ngôi trường ứng ở trên bảng hoá đơn.
 • Tương tự động thiết lập links bảng hóa đơn và bảng sản phẩm.

Bước 5. Nháy nút  để ngừng hoạt động sổ Relationships. Nháy Yes để ghi lại links.

1.3. Xóa links Một trong những bảng

Thực hiện nay bám theo công việc sau:

 • Bước 1. Nháy con chuột vô lối liên kết;
 • Bước 2. Nhấn phím Delete bên trên keyboard và lựa chọn Yes;
 • Bước 3. Chọn Save nhằm ghi lại.

1.4. Sửa liên kết

Thực hiện nay bám theo công việc sau:

Bước 1. Nháy lưu ban vô lối nối thể hiện nay links nhằm banh vỏ hộp thoại Edit Relationships;

Xem thêm: lieu trai chi di

Bước 2. Thực hiện nay những thay cho thay đổi quan trọng. Chọn OK;

Bước 3. Chọn Save nhằm ghi lại.