số phần tử trong khai báo dưới đây là bao nhiêu

Câu 1: Số thành phần vô khai báo bên dưới đấy là bao nhiêu?Var hocsinh : array[12..80] of integer; *

69

Bạn đang xem: số phần tử trong khai báo dưới đây là bao nhiêu

70

68

80

Câu 2: Khai báo mảng nào là là đích thị trong số khai báo sau đây? *

var tuoi : array[1 … 15 ] of integer;

var tuoi : array[1..15] of integer;

var tuoi : array[1.5..10.5] of integer;

var tuoi : aray[1..15] of real;

Câu 3: Cú pháp khai báo mặt hàng số nào là tại đây đích thị nhất? *

Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > .. < chỉ số đầu >] of < loại tài liệu >;

Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > : < chỉ số đầu > ] of < loại tài liệu >;

Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < loại tài liệu >;

Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối >] for < loại tài liệu >;

Câu 4: Để nhập tài liệu kể từ keyboard mang đến mảng A với 10 thành phần là số nguyên vẹn tao sử dụng mệnh lệnh nào là sau đây? *

Tất cả đều sai

For i:= 1 vĩ đại 10 tự Writeln(A[i]);

Dùng 10 mệnh lệnh Readln(A);

For i:=1 vĩ đại 10 tự Readln(A[i]);

Câu 5: Các cơ hội nhập tài liệu mang đến đổi mới mảng sau, cơ hội nhập nào là không phù hợp lệ? *

read(dayso[9]);

readln(B5);

readln(dientich[i]);

readln(B[1]);

Câu 6: Em nên chọn tuyên bố đúng vào khi nói đến tài liệu loại mảng? *

Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần với trật tự và từng một thành phần vô mảng hoàn toàn có thể với những loại tài liệu không giống nhau

Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần với trật tự và từng thành phần với và một loại dữ liệu

Tất cả ý bên trên đều sai

Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần không tồn tại trật tự và từng thành phần với và một loại dữ liệu

Câu 7: Cách khai báo đổi mới mảng sau đấy là đúng? *

Var X: Array[10 , 13] of Real;

Var X: Array[10 .. 1] of Integer;

Var X: Array[3.. 4.8] of Integer;

Var X: Array[4 .. 10] of Real;

Câu 8: Phát biểu nào là sau đây về chỉ số của mảng là thích hợp nhất? *

Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì vô mảng

Dùng trong khoảng lặp với mảng nhằm quản lí lí độ dài rộng của mảng

Dùng trong khoảng lặp với mảng

Dùng nhằm quản lí lí độ dài rộng của mảng

Câu 9: Chọn câu tuyên bố đích thị về loại tài liệu của mảng? *

Kiểu tài liệu của mảng chỉ hoàn toàn có thể là loại số nguyên vẹn, số thực, loại logic, loại ký tự

Có thể sử dụng toàn bộ những loại tài liệu nhằm thực hiện loại tài liệu của mảng

Kiểu tài liệu của mảng là loại của những thành phần của mảng, là Integer hoặc Real

Kiểu tài liệu của mảng cần được khái niệm trước trải qua kể từ khóa VAR

Câu 10: Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..30] of integer; Để in độ quý hiếm thành phần loại trăng tròn của mảng một chiều A đi ra screen tao viết? *

Write([20]);

Readln(A[20]);

Write(A(20));

Write(A[20]);

Xem thêm: thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

Câu 11: Cú pháp nhằm truy vấn cho tới độ quý hiếm thành phần vô mảng là? *

<Tên mảng> {chỉ số}

<Tên mảng> = [chỉ số]

<Tên mảng>[chỉ số]

<Tên mảng>.[chỉ số]

Câu 12: Giả sử đổi mới mảng A và độ quý hiếm của những thành phần thứu tự là một trong, 4, 7, 2, 6. Khi triển khai câu mệnh lệnh sau tb:=0; for i:=1 vĩ đại 5 tự tb:=tb+A[i];. Giá trị của đổi mới tb là bao nhiêu? *

21

18

22

20

Câu 13: Phát biểu nào là sau đây về loại mảng là phù hợp? *

Là một giao hội những số nguyên

Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Là một mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu

Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 14: Để khai báo số thành phần của mảng vô Pascal, tao cần? *

khai báo chỉ số kết cổ động của mảng

không cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

khai báo chỉ số chính thức và kết cổ động của mảng

Câu 15: Mảng là loại tài liệu màn trình diễn một mặt hàng những thành phần thuận tiện cho? *

truy cập cho tới thành phần bất kỳ

chèn góp phần tử

xóa một trong những phần tử

chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Câu 16: Phát biểu nào là tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? *

Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Có thể xây đắp mảng nhiều chiều

Xâu kí tự động cũng khá được coi như 1 loại mảng

Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1

Câu 17: Phương án nào là bên dưới đấy là khai báo mảng hợp ý lệ? *

mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];

mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;

mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;

mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;

Câu 18: Cho khai báo sau: a : array[0..16] of integer; câu mệnh lệnh nào là sau đây tiếp tục in đi ra toàn bộ những thành phần của mảng? *

for k:=1 vĩ đại 16 tự write(a[k]);

for k:=16 downto 0 tự write(a[k]);

for k:=16 down vĩ đại 0 write(a[k]);

for k:=0 vĩ đại 15 tự write(a[k]);

Câu 19: Cho khai báo mảng như sau: Var m : array[0..10] of integer; phương án nào là sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng? *

m(9);

m[9];

m(10);

m[10];

Câu 20: Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau: Var a : array[0..50] of integer;k:=0;for i:=1 vĩ đại 50 doif a[i] > a[j] then k:=i;Đoạn công tác bên trên triển khai việc làm gì bên dưới đây? *

Tùy lựa chọn 4

Xem thêm: thiên hạ kiêu hùng

Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 vô mảng

Tìm thành phần nhỏ nhất vô mảng

Tìm thành phần lớn số 1 vô mảng