phương án nào dưới đây thể hiện khai báo đúng biến tệp văn bản

hint-header

Cập nhật ngày: 25-10-2021

Bạn đang xem: phương án nào dưới đây thể hiện khai báo đúng biến tệp văn bản


Chia sẻ bởi: nguyễn trở thành văn


Phương án nào là tiếp sau đây thể hiện tại khai báo ĐÚNG đổi mới tệp văn bản?

Chủ đề liên quan

Phát biểu nào là bên dưới đó là ĐÚNG ?

A

Các loại tài liệu đều được tàng trữ ở bộ lưu trữ nhập.

B

Dữ liệu loại tệp được tàng trữ ở bộ lưu trữ nhập.

C

Dữ liệu loại tệp được tàng trữ ở cỗ nhờ ngoài.

D

Các tài liệu nhập PC đều bị mất mặt lên đường Khi tắt mối cung cấp năng lượng điện.

Để gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu đổi mới tệp tao dùng câu mệnh lệnh nào là sau đây?

A

<tên đổi mới tệp>:= <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên đổi mới tệp>;

C

Assign(<tên đổi mới tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên đổi mới tệp>);

Hàm nào là tiếp sau đây được dùng làm đánh giá con cái trỏ tệp vẫn ở cuối dòng sản phẩm lúc này của tệp “baitap.txt” với đổi mới tệp là f?

Cho đoạn lịch trình sau:
s1 := ‘bbaa’; s2: ‘abcd’; if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);
Kết trái ngược in rời khỏi screen là:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 2, 3) mang lại độ quý hiếm là:

Xem thêm: Top 4 cầu thủ đội tuyển Đan Mạch nổi tiếng nhất mọi thời đại

Cho s = ‘Turbo Pascal’, hàm length(s) mang lại độ quý hiếm bằng:

Cho đoạn lịch trình sau:
s1 := ‘abcd’; s2: ‘abab’; if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);
Kết trái ngược in rời khỏi screen là:

Cho xâu kí tự động sau: s:= ‘Truyen Kieu-Nguyen Du’
Lệnh nào là tại đây mang lại sản phẩm ‘Truyen Kieu’

Cho đoạn lịch trình sau:
s1 := ‘123d’; s2 := ‘abcd’; delete(s1, 1, 3); write(pos (s1, s2));
Kết trái ngược in rời khỏi screen là:

Khai báo 2 đổi mới xâu a, b nào là sau đó là đúng:

A

var a, b : string[275];

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhì đổi mới tệp văn phiên bản f1, f2 tao viết:

Để gắn tệp KQ.TXT mang lại đổi mới tệp f2 tao dùng câu lệnh:

Câu mệnh lệnh há đổi mới tệp f1 nhằm hiểu tài liệu với dạng:

Để hiểu tài liệu kể từ đổi mới tệp f1 chứa chấp 2 đổi mới a, b tao dùng câu lệnh:

Để biết con cái trỏ tệp vẫn ở cuối dòng sản phẩm của tệp f hoặc ko, tao dùng hàm:

Tệp f1 với dữ liệu  để hiểu 3 độ quý hiếm bên trên ứng với 3 đổi mới x, hắn, z tao dùng câu lệnh:

Trong câu nói. gọi giấy tờ thủ tục, những thông số mẫu mã được thay cho tự những độ quý hiếm ví dụ được gọi là:

Cho đoạn lịch trình sau:
Var g:text; I:integer;
Begin
 Assign(g, ‘C:\DLA.txt’);
 Rewrite(g);
 For i:=1 to lớn 10 do
 If i mod 2 <> 0 then write(g, i);
 Close(g);
 Readln
End.
Sau Khi tiến hành lịch trình bên trên, nội dung của tệp ‘DLA.txt’ bao gồm những thành phần nào?

Các đổi mới được khai báo sử dụng riêng biệt mang lại lịch trình con cái được gọi là:

Muốn khai báo x, hắn là thông số đổi mới (x, hắn nằm trong loại integer) nhập giấy tờ thủ tục mang tên là “Hoan_doi” thì khai báo nào là sau đó là đúng:

A

Procedure Hoan_doi (y : integer; Var x : integer);

B

Procedure Hoan_doi (x : integer; Var hắn : integer);

C

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

Procedure Hoan_doi (Var x, hắn : integer);

D

Procedure Hoan_doi (x, hắn : integer);