phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi

  • Tại con ruồi giấm, ren qui quyết định sắc tố thân thuộc và ren qui quyết định chiều lâu năm cánh nằm trong phía trên một NST. Alen A (thân xám) trội trọn vẹn đối với alen a (thân đen), alen B (cánh dài) trội trọn vẹn đối với alen b (cánh ngắn). Đem lai con cháu thân thuộc xám, cánh lâu năm dị phù hợp với con cái đực thân thuộc đen thui, cánh cộc. Trong số những thành viên nhận được ở F1, con ruồi giấm thân thuộc xám, cánh lâu năm lúc lắc tỉ trọng 7,5%. hiểu ràng ko xẩy ra đột biến đổi. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào Kết luận sau đây đúng? (1). Kiểu ren của những con cái con ruồi giấm lấy lai là ♀ ×♂  (2). Hoán vị ren vẫn xẩy ra ở con ruồi giấm kiểu mẫu với tần số 30%. (3). Tỉ lệ con ruồi thân thuộc đen thui, cánh cộc nhận được ở F1 là 3/40. (4). Đem lai phân tách con ruồi đực thân thuộc xám, cánh lâu năm F1 thì đời con cái nhận được 4 loại loại hình.