phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để

Câu hỏi:

10/05/2020 26,912

A. Khai báo thương hiệu chương trình

Bạn đang xem: phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để

C. Khai báo thương hiệu công tác và khai báo những thư viện

Đáp án chủ yếu xác

Phần khai báo bao gồm những câu mệnh lệnh người sử dụng khai báo thương hiệu công tác, khai báo những tủ sách, khai báo hằng, biến chuyển.

   Đáp án: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc cộng đồng của từng công tác bao gồm bao nhiêu phần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Từ khóa dùng làm khai báo là:

A. Program, Uses

B. Program, Begin, End

C. Programe, Use

D. Begin, End

Câu 3:

Cách gọi là này tại đây ko chính ?

A. Tugiac

B. CHUNHAT

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

C. End

D. a_b_c

Câu 4:

Trong ngôn từ lập trình sẵn, kể từ khóa và tên:

A. Có ý nghĩa sâu sắc như nhau

B. Người lập trình sẵn cần tuân theo đòi qui tắc của ngôn từ lập trình sẵn đó

C. cũng có thể trùng nhau

D. Các câu bên trên đều đúng

Câu 5:

Từ khoá của một ngôn từ lập trình sẵn là:

A. Là những kể từ dành riêng riêng

B. Cho một mục tiêu dùng nhất định

C. Cho những mục tiêu dùng nhất định

D. A và B

Câu 6:

Ngôn ngữ lập trình sẵn gồm:

A. Tập hợp ý những kí hiệu và quy tắc viết lách những lệnh

B. Tạo trở thành một công tác trả chỉnh

C. Và tiến hành được bên trên máy tính

Xem thêm: đường một chiều ngược lối yêu nhau

D. Cả A, B và C