liên kết giữa các bảng

1.1. Khái niệm

Trong CSDL, những bảng thông thường đem tương quan cho tới nhau. Liên kết được tạo ra Một trong những bảng, sẽ hỗ trợ Microsoft Access:

Bạn đang xem: liên kết giữa các bảng

 • Quản lý tài liệu được phù hợp hơn;
 • Bảo vệ những buộc ràng kiêm toàn của dữ liệu;
 • Cho quy tắc tổ hợp tài liệu từ khá nhiều bảng.

1.2. Kỹ thuật tạo ra liên kết giữa các bảng

Ví dụ: Cho CSDL như nhập 3 bảng bên dưới đây:

KHACH_HANG 

Bảng 1. Bảng KHACH_HANG

MAT_HANG 

Bảng 2. Bảng MAT_HANG

HOA_DON 

Bảng 3. Bảng HOA_DON

Bước 1. Xác lăm le ngôi trường nhằm thiết lập liên kết

 • KHACH_HANG: Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi
 • MAT_HANG: So_don, Ma_khach_hang, Ma_hang, So_luong, Ngay_giao
 • HOA_DON: Ma_hang, Ten_hang, Don_gia

Bước 2.  Mở CSDL. Nháy nút  hoặc lựa chọn DatabaseTools -> Relationships nhằm xuất hiện bong Relationships

Hình 1. Mở cửa ngõ sổ Relationships

Bước 3. Nháy nút   hoặc nháy nút cần chuột nhập vùng trống trải của bong Relationships lựa chọn ShowTable... trong bảng lựa chọn tắt. Khi ê xuất hiện tại vỏ hộp thoại Show Table (hình 2):

Xem thêm: truyện báo thù

Hình 2. Hộp thoại Show Table

 • Trong vỏ hộp thoại Show Table chọn những bảng (HOA_DON, KHACH_HANG, MAT_HANG) bằng phương pháp lựa chọn thương hiệu bảng rồi nháy Add.
 • Cuối nằm trong nháy Close nhằm tạm dừng hoạt động sổ Show Table.

Bước 4. Thiết lập côn trùng liên kết giữa các bảng

 • Các bảng vừa vặn lựa chọn xuất hiện tại bên trên hành lang cửa số Relationships (hình 3). 

Hình 3. Cửa sổ Relationships

 • Kéo ngôi trường links trên bảng người tiêu dùng và thả nhập ngôi trường ứng trên bảng hoá đơn.
 • Tương tự động thiết lập links bảng hóa đơn và bảng món đồ.

Bước 5. Nháy nút  để tạm dừng hoạt động sổ Relationships. Nháy Yes để ghi lại links.

1.3. Xóa liên kết giữa các bảng

Thực hiện tại bám theo công việc sau:

 • Bước 1. Nháy con chuột nhập đàng liên kết;
 • Bước 2. Nhấn phím Delete bên trên keyboard và lựa chọn Yes;
 • Bước 3. Chọn Save nhằm ghi lại.

1.4. Sửa liên kết

Thực hiện tại bám theo công việc sau:

Bước 1. Nháy lưu ban nhập đàng nối thể hiện tại links nhằm phanh vỏ hộp thoại Edit Relationships;

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

Bước 2. Thực hiện tại những thay cho thay đổi quan trọng. Chọn OK;

Bước 3. Chọn Save nhằm ghi lại.