kiểu xâu là gì

- Dữ liệu loại xâu là sản phẩm những kí tự động.

Ví dụ: * Ha noi';

Bạn đang xem: kiểu xâu là gì

- Một xâu là 1 sản phẩm những kí tự động (trong bảng mã ASCII), rất có thể coi xâu như 1 mảng một chiều tuy nhiên từng thành phần là 1 kí tự động. Số lượng kí tự động vô một xâu được gọi là chừng nhiều năm của xâu. Xâu có tính nhiều năm vày 0 là xâu trống rỗng.

Các ngữ điệu lập trình sẵn đều phải sở hữu quy tắc, phương thức được chấp nhận xác định:

  • Tên loại xâu;
  • Cách khai báo trở nên loại xâu;
  • Số lượng kí tự động của xâu;
  • Các thao tác với xâu;
  • Cách tham lam chiếu cho tới thành phần xâu.

- Biểu thức bao gồm những toán hạng là trở nên xâu, trở nên kí tự động hoặc hằng xâu được gọi là biểu thức xâu

1. Khai báo

Biến loại xâu rất có thể khai báo như sau:

var <tên biến>: string[độ nhiều năm lớn số 1 của xâu]

Lưu ý: Độ nhiều năm lớn số 1 của xâu < 255.

Ví dụ

var Hoten: string[26];

  • Trong tế bào mô tả xâu rất có thể bỏ lỡ phần khai báo chừng nhiều năm, chẳng hạn: var chugiai: string;

Khi cơ, chừng nhiều năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm khoác toan là 255.

2. Các thao tác xử lí xâu

a) Phép ghép xâu được dùng làm ghép nhiều xâu trở nên một (kể cả so với những hằng và trở nên xâu).

Ví dụ: 'Nghe' + 'An' . Kết quả: Nghe An

b) Các quy tắc sánh sánh: (=), (o), (<), (>),(<=), (>=) sở hữu trật tự ưu tiên triển khai thấp rộng lớn quy tắc ghép xâu và triển khai việc đối chiếu nhì xâu bám theo quy tắc sau:

  • Xâu A là to hơn xâu B nếu như kí tự động trước tiên không giống nhau thân thích bọn chúng Tính từ lúc ngược lịch sự vô xâu A sở hữu mã ASCII to hơn.
  • Nếu A và B là những xâu có tính nhiều năm không giống nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ rộng lớn.

Ví dụ: 'Que huong' < 'Que huong toi'.

  • Hai xâu được xem là đều bằng nhau nếu mà bọn chúng kiểu như nhau trọn vẹn.

Ví dụ: 'Ha noi' = 'Ha noi'

c) Thủ tục delete(st, V/, n) thực thực việc xóa n kí tự động của trở nên xâu st bắt đầu từ vựng trí vt.

Ví dụ: st='abcdef’; thao tác delete (st, 4, 2 ) , cho thành phẩm 'abcd'

d) Thủ tục insert (s1, s2, vt) chèn xâu s1 vô trở nên xâu s2, chính thức ở ví trí Vt.

Ví dụ: 1l='PC'; s2= ' IBM486 thao tác insert (s1, s2, 4);chokếtquả 'IBMPC486'

e) Hàm copy(S, vt, N) tạo ra xâu bao gồm N kí tự động tiếp tục chính thức từ vựng trí vt của xâu s.

Vi dụ: S='Bai hoc thu 9'; biểu thức copy ( s, 9, 5); mang đến thành phẩm 'thu 9'

f)  Hàm length(s) mang đến độ quý hiếm là chừng nhiều năm xâu s.

Vi dụ: s= 'Tin hoc' thì biểu thức length (S) có tính nhiều năm là 7.

g) Hàm pos(s1, s2) mang đến địa điểm xuất hiện tại trước tiên của xâu s1 vô xâu s2.

Ví dụ: s2='abcdef' thì biểu thức pos ('cd', s2) mang đến thành phẩm 3.

h) Hàm upcase(ch) mang đến vần âm in hoa ứng với vần âm vô ch.

Ví dụ: 'd' thì biểu thức upcase (ch) mang đến thành phẩm ' D'.

Lưu ý:

- Xâu được tạo ra trở nên vày những kí tự động, vô cơ rất có thể sở hữu lốt cơ hội. Dấu cơ hội thể hiện tại trong số văn phiên bản là phần rỗng tuếch ngăn cơ hội thân thích nhì kể từ ghi chép tiếp tục. Kí tự động này được gõ vày phím nhiều năm nhất bên trên keyboard (Space Bar);

Trong lịch trình, Lúc ghi chép một xâu kí tự động, tớ nên ghi chép xâu cơ thân thích nhì lốt nháy đơn. Nhưng Lúc nhập kể từ keyboard độ quý hiếm một xâu, tớ chỉ gõ những kí tự động nằm trong xâu cơ (rồi nhấn phím Enter).

- Xâu chỉ bao gồm một lốt cơ hội được ghi chép là ' '. Để ghi chép xâu trống rỗng tớ ghi chép nhì lốt nháy đơn ngay lập tức nhau.

- Khi đối chiếu nhì xâu, xâu có tính nhiều năm nhỏ rộng lớn rất có thể là xâu to hơn (>), ví dụ:

'Anh'<'Ba'

- Khi dùng mệnh lệnh gán, tớ rất có thể gán trị là 1 kí tự động cho 1 trở nên xâu kí tự động tuy nhiên việc gán trị là 1 xâu kí tự động cho 1 trở nên loại kí tự động là ko hợp thức mặc dù xâu cơ có tính nhiều năm vày i.

3. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Bài toán đối chiếu nhì xâu: nhập vô chúng ta thương hiệu của nhì người vô nhì trở nên xâu và thể hiện màn hình hiển thị xâu dài thêm hơn, nếu như đều bằng nhau thì thể hiện xâu nhập sau.

Chương trình:

Progam vidu1;

var

a, b: string;

begin

write(’Nhap ho ten thu nhat: ’);

readln(a);

write(’Nhap ho ten thu nhì : );

readln(b);

if length(a)>length(b) then write(a) else write(b);

readln 

End.

- Tham số của những hàm và giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh nên hợp lý, ví dụ điển hình ko thể người sử dụng Insert(sl,s2,I0) Lúc length(s2)<10.

Khi chạy lịch trình, nhập chúng ta thương hiệu của nhì người: Tran Doan Minh và Tran Doan Hien, thì thành phẩm của lịch trình mang đến như hình 47 bên dưới đây:

Ví dụ 2: Bài toán đánh giá nhì xâu kí tự động "Nhập nhì xâu kí tự động kể từ keyboard và đánh giá kí tự động trước tiên của xâu loại nhất sở hữu trùng với kí tự động của xâu loại nhì hoặc không?”

Chương trình.

program vidu2 ;

var 

byte;

Xem thêm: lieu trai chi di

C, b: string;

begin

write ('Nhap xau thu nhat:');

 readln (a) ;

write(’Nhap xau thu hai:');

readln(b);

X : = length (b);

{xac dinh cơ vì thế mềm xau b de biet vi tri cua ki tu cuoi cung}

if a[1]=b[x] then write ('Trung nhau')

else write('Khác nhau');

readln

end.

Khi chạy lịch trình, nhập những xâu vào: nếu như kí tự động trước tiên của xâu loại nhất ' thu do' ko trùng với kí tự động sau cùng của xâu loại nhì ' ha noi ' thì lịch trình thể hiện thông báo: “Khac nhau”, ngược lại lịch trình thể hiện thông báo: “Trung nhau" kquả của lịch trình mang đến như hình 48 bên dưới đây:

Ví dụ 3:  Giải toán ghi chép bám theo trật tự ngược lại của xâu được nhập vô kể từ keyboard.

Chương trình

procgram vidu3 ,

var i, k: byte;

a : string;

begin

write ( ' Nhap xau: ’ )

readln(a)

k:= length(a);

{xac dinh cơ vì thế mềm xau} for i:= k downto 1 vì thế write(a[i]);

readln

end.

Khi chạy lịch trình, nhập vô xâu ' thu vì thế ha noi' thì lịch trình thể hiện thành phẩm “ion ah od uht", còn Lúc nhập vô xâu 'viet nam giới que huong toi' thì lịch trình thể hiện kết quả: *iot gnouh euq man teiv* thì thành phẩm của lịch trình mang đến như hình 49 dưới:

Ví dụ 4: Bài toán thể hiện màn hình hiển thị xâu nhận được bằng sự việc vô hiệu những lốt cơ hội (nếu có) của xâu nhập vô kể từ keyboard.

Chương trình:

program vidu4; \

var i, k:byte;

a, b: string;

begin

write('Nhap vao xau:');

readln (a) ,

k:= length(a)

b:= ' {*Khoi tao xau rong*} for i:= 1 đồ sộ k do

if a[i]<> ' ' then b:= b + a[i];

writeln('Ket qua: b);

readln

End.

Khi chạy lịch trình, nhập vào một trong những xâu: 'Thủ đô Hà Nội' thì lịch trình thể hiện kết quả: “ThudoHaNoi', còn Lúc nhập vô xâu ‘ nước Việt Nam quê nhà tôi’ thì lịch trình thể hiện thông báo: “ VietNamquehuongtoi".

Kết ngược của lịch trình mang đến như hình 50 bên dưới đây:

Ví dụ 5. Bài toán tạo ra xâu bao gồm toàn bộ những chữ số vô xâu nhập vô kể từ keyboard (giữ nguyên vẹn trật tự xuất hiện tại của chúng) và fake thành phẩm đi ra màn hình hiển thị Chương trình

program xulixau;

var si, s2: string;

i: by t e;

begin

write('Nhap xau si: ');

readln ( s1) ;

s2 : = ' ' ;{khoi tao xau s2 rong} for i: = 1 đồ sộ length(s1) do

then s2:=s2+sl[i];

Khi chạy lịch trình, nhập vô xâu vừa phải kí tự động vừa phải chữ số, ví dụ điển hình xâu: 'chào ngày hè 2007" thì thành phẩm của lịch trình là 2007, còn Lúc nhập vô xâu 'ngay 25 thang 5 nam giới 2007 ' , thành phẩm của lịch trình là 2552007.

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

Kết ngược của lịch trình sau nhì thứ tự nhập xâu vô mang đến như hình 51 bên dưới đây:

Loigiaihay.com