kiểu dữ liệu xâu

- Dữ liệu loại xâu là sản phẩm những kí tự động.

Ví dụ: * Ha noi';

Bạn đang xem: kiểu dữ liệu xâu

- Một xâu là 1 trong những sản phẩm những kí tự động (trong bảng mã ASCII), hoàn toàn có thể coi xâu như 1 mảng một chiều tuy nhiên từng thành phần là 1 trong những kí tự động. Số lượng kí tự động vô một xâu được gọi là chừng lâu năm của xâu. Xâu có tính lâu năm vày 0 là xâu trống rỗng.

Các ngữ điệu lập trình sẵn đều phải sở hữu quy tắc, phương thức được chấp nhận xác định:

  • Tên loại xâu;
  • Cách khai báo phát triển thành loại xâu;
  • Số lượng kí tự động của xâu;
  • Các thao tác với xâu;
  • Cách tham lam chiếu cho tới thành phần xâu.

- Biểu thức bao gồm những toán hạng là phát triển thành xâu, phát triển thành kí tự động hoặc hằng xâu được gọi là biểu thức xâu

1. Khai báo

Biến loại xâu hoàn toàn có thể khai báo như sau:

var <tên biến>: string[độ lâu năm lớn số 1 của xâu]

Lưu ý: Độ lâu năm lớn số 1 của xâu < 255.

Ví dụ

var Hoten: string[26];

  • Trong tế bào miêu tả xâu hoàn toàn có thể bỏ lỡ phần khai báo chừng lâu năm, chẳng hạn: var chugiai: string;

Khi bại liệt, chừng lâu năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm khoác tấp tểnh là 255.

2. Các thao tác xử lí xâu

a) Phép ghép xâu được dùng để làm ghép nhiều xâu trở nên một (kể cả so với những hằng và phát triển thành xâu).

Ví dụ: 'Nghe' + 'An' . Kết quả: Nghe An

b) Các luật lệ so sánh sánh: (=), (o), (<), (>),(<=), (>=) với trật tự ưu tiên tiến hành thấp rộng lớn luật lệ ghép xâu và tiến hành việc đối chiếu nhị xâu theo dõi quy tắc sau:

  • Xâu A là to hơn xâu B nếu như kí tự động trước tiên không giống nhau thân thiện bọn chúng Tính từ lúc trái khoáy thanh lịch vô xâu A với mã ASCII to hơn.
  • Nếu A và B là những xâu có tính lâu năm không giống nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ rộng lớn.

Ví dụ: 'Que huong' < 'Que huong toi'.

  • Hai xâu được xem là đều nhau nếu mà bọn chúng như thể nhau trọn vẹn.

Ví dụ: 'Ha noi' = 'Ha noi'

c) Thủ tục delete(st, V/, n) thực thực việc xóa n kí tự động của phát triển thành xâu st bắt đầu từ vựng trí vt.

Ví dụ: st='abcdef’; thao tác delete (st, 4, 2 ) , cho thành phẩm 'abcd'

d) Thủ tục insert (s1, s2, vt) chèn xâu s1 vô phát triển thành xâu s2, chính thức ở ví trí Vt.

Ví dụ: 1l='PC'; s2= ' IBM486 thao tác insert (s1, s2, 4);chokếtquả 'IBMPC486'

e) Hàm copy(S, vt, N) tạo nên xâu bao gồm N kí tự động liên tục chính thức từ vựng trí vt của xâu s.

Vi dụ: S='Bai hoc thu 9'; biểu thức copy ( s, 9, 5); cho tới thành phẩm 'thu 9'

f)  Hàm length(s) cho tới độ quý hiếm là chừng lâu năm xâu s.

Vi dụ: s= 'Tin hoc' thì biểu thức length (S) có tính lâu năm là 7.

g) Hàm pos(s1, s2) cho tới địa điểm xuất hiện tại trước tiên của xâu s1 vô xâu s2.

Ví dụ: s2='abcdef' thì biểu thức pos ('cd', s2) cho tới thành phẩm 3.

h) Hàm upcase(ch) cho tới vần âm in hoa ứng với vần âm vô ch.

Ví dụ: 'd' thì biểu thức upcase (ch) cho tới thành phẩm ' D'.

Lưu ý:

- Xâu được tạo nên trở nên vày những kí tự động, vô bại liệt hoàn toàn có thể với vệt cơ hội. Dấu cơ hội thể hiện tại trong những văn phiên bản là phần trống không ngăn cơ hội thân thiện nhị kể từ ghi chép liên tục. Kí tự động này được gõ vày phím lâu năm nhất bên trên keyboard (Space Bar);

Trong lịch trình, Lúc ghi chép một xâu kí tự động, tớ nên ghi chép xâu bại liệt thân thiện nhị vệt nháy đơn. Nhưng Lúc nhập kể từ keyboard độ quý hiếm một xâu, tớ chỉ gõ những kí tự động nằm trong xâu bại liệt (rồi nhấn phím Enter).

- Xâu chỉ bao gồm một vệt cơ hội được ghi chép là ' '. Để ghi chép xâu trống rỗng tớ ghi chép nhị vệt nháy đơn ngay tắp lự nhau.

- Khi đối chiếu nhị xâu, xâu có tính lâu năm nhỏ rộng lớn hoàn toàn có thể là xâu to hơn (>), ví dụ:

'Anh'<'Ba'

- Khi dùng mệnh lệnh gán, tớ hoàn toàn có thể gán trị là 1 trong những kí tự động cho 1 phát triển thành xâu kí tự động tuy nhiên việc gán trị là 1 trong những xâu kí tự động cho 1 phát triển thành loại kí tự động là ko hợp thức mặc dù xâu bại liệt có tính lâu năm vày i.

3. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Bài toán đối chiếu nhị xâu: nhập vô bọn họ thương hiệu của nhị người vô nhị phát triển thành xâu và thể hiện màn hình hiển thị xâu dài hơn nữa, nếu như đều nhau thì thể hiện xâu nhập sau.

Chương trình:

Progam vidu1;

var

a, b: string;

begin

write(’Nhap ho ten thu nhat: ’);

readln(a);

write(’Nhap ho ten thu nhị : );

readln(b);

if length(a)>length(b) then write(a) else write(b);

readln 

End.

- Tham số của những hàm và giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh nên hợp lý, ví dụ điển hình ko thể người sử dụng Insert(sl,s2,I0) Lúc length(s2)<10.

Khi chạy lịch trình, nhập bọn họ thương hiệu của nhị người: Tran Doan Minh và Tran Doan Hien, thì thành phẩm của lịch trình cho tới như hình 47 bên dưới đây:

Ví dụ 2: Bài toán đánh giá nhị xâu kí tự động "Nhập nhị xâu kí tự động kể từ keyboard và đánh giá kí tự động trước tiên của xâu loại nhất với trùng với kí tự động của xâu loại nhị hoặc không?”

Chương trình.

program vidu2 ;

var 

byte;

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

C, b: string;

begin

write ('Nhap xau thu nhat:');

 readln (a) ;

write(’Nhap xau thu hai:');

readln(b);

X : = length (b);

{xac dinh thự tự mềm xau b de biet vi tri cua ki tu cuoi cung}

if a[1]=b[x] then write ('Trung nhau')

else write('Khác nhau');

readln

end.

Khi chạy lịch trình, nhập những xâu vào: nếu như kí tự động trước tiên của xâu loại nhất ' thu do' ko trùng với kí tự động sau cùng của xâu loại nhị ' ha noi ' thì lịch trình thể hiện thông báo: “Khac nhau”, ngược lại lịch trình thể hiện thông báo: “Trung nhau" kquả của lịch trình cho tới như hình 48 bên dưới đây:

Ví dụ 3:  Giải toán ghi chép theo dõi trật tự ngược lại của xâu được nhập vô kể từ keyboard.

Chương trình

procgram vidu3 ,

var i, k: byte;

a : string;

begin

write ( ' Nhap xau: ’ )

readln(a)

k:= length(a);

{xac dinh thự tự mềm xau} for i:= k downto 1 tự write(a[i]);

readln

end.

Khi chạy lịch trình, nhập vô xâu ' thu tự ha noi' thì lịch trình thể hiện thành phẩm “ion ah od uht", còn Lúc nhập vô xâu 'viet nam giới que huong toi' thì lịch trình thể hiện kết quả: *iot gnouh euq man teiv* thì thành phẩm của lịch trình cho tới như hình 49 dưới:

Ví dụ 4: Bài toán thể hiện màn hình hiển thị xâu chiếm được bằng sự việc vô hiệu hóa những vệt cơ hội (nếu có) của xâu nhập vô kể từ keyboard.

Chương trình:

program vidu4; \

var i, k:byte;

a, b: string;

begin

write('Nhap vao xau:');

readln (a) ,

k:= length(a)

b:= ' {*Khoi tao xau rong*} for i:= 1 to tướng k do

if a[i]<> ' ' then b:= b + a[i];

writeln('Ket qua: b);

readln

End.

Khi chạy lịch trình, nhập vào trong 1 xâu: 'Thủ đô Hà Nội' thì lịch trình thể hiện kết quả: “ThudoHaNoi', còn Lúc nhập vô xâu ‘ nước ta quê nhà tôi’ thì lịch trình thể hiện thông báo: “ VietNamquehuongtoi".

Kết trái khoáy của lịch trình cho tới như hình 50 bên dưới đây:

Ví dụ 5. Bài toán tạo nên xâu bao gồm toàn bộ những chữ số vô xâu nhập vô kể từ keyboard (giữ nguyên vẹn trật tự xuất hiện tại của chúng) và đem thành phẩm đi ra màn hình hiển thị Chương trình

program xulixau;

var si, s2: string;

i: by t e;

begin

write('Nhap xau si: ');

readln ( s1) ;

s2 : = ' ' ;{khoi tao xau s2 rong} for i: = 1 to tướng length(s1) do

then s2:=s2+sl[i];

Khi chạy lịch trình, nhập vô xâu một vừa hai phải kí tự động một vừa hai phải chữ số, ví dụ điển hình xâu: 'chào ngày hè 2007" thì thành phẩm của lịch trình là 2007, còn Lúc nhập vô xâu 'ngay 25 thang 5 nam giới 2007 ' , thành phẩm của lịch trình là 2552007.

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

Kết trái khoáy của lịch trình sau nhị phiên nhập xâu vô cho tới như hình 51 bên dưới đây:

Loigiaihay.com