khai báo mảng hợp lệ

Câu hỏi:

17/01/2022 3,335

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

Bạn đang xem: khai báo mảng hợp lệ

Đáp án chủ yếu xác

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER; 

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10]; 

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Cấu trúc khai báo mảng trực tiếp:

Var <tên thay đổi mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Trong đó:

+ Kiểu chỉ số thông thường là một trong những đoạn số vẹn toàn liên tiếp đem dạng n1..n2 với n1, n2 là những hằng hoặc biểu thức vẹn toàn xác lập chỉ số đầu và cuối (n1 ≤ n2).

+ Kiểu thành phần là loại của những thành phần nhập mảng.

Đáp án: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đây về loại mảng một chiều là phù hợp? 

A. Là một tụ hợp những số nguyên 

B. Độ lâu năm tối nhiều của mảng là 255 

C. Là một sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu 

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Câu 2:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án này sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10]; 

B. a(10); 

C. a[9]; 

D. a(9);

Câu 3:

Mảng là loại tài liệu trình diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp thêm phần tử 

Xem thêm: lâm áng tư

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì 

C. xóa một trong những phần tử 

D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Câu 4:

Để khai báo số thành phần của mảng nhập PASCAL, người xây dựng cần: 

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết cổ động của mảng 

C. khai báo chỉ số kết cổ động của mảng 

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Câu 5:

Phát biểu này tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1 

B. cũng có thể thiết kế mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng hoàn toàn có thể coi như là một trong những loại mảng 

D. Độ lâu năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 6:

Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 vĩ đại 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn công tác bên trên triển khai việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất nhập mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 nhập mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 nhập mảng 

Xem thêm: thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất nhập mảng