để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng a có 10 phần tử là số nguyên ta dùng lệnh nào sau đây

Câu hỏi:

10/05/2020 26,037

A. For i:=1 to tướng 10 bởi Readln(A[i]);

Bạn đang xem: để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng a có 10 phần tử là số nguyên ta dùng lệnh nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

B. For i:= 1 to tướng 10 bởi Writeln(A[i]);

C. Dùng 10 mệnh lệnh Readln(A);

D. Cả (A), (B), (C) đều sai.

Để nhập tài liệu kể từ keyboard mang đến mảng A với 10 thành phần là số nguyên vẹn tớ sử dụng mệnh lệnh lặp với số thứ tự biết trước là For..do, câu Readln (A[i]) là nhập tài liệu kể từ keyboard mang đến từng thành phần.

   Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đây về chỉ số của mảng là tương thích nhất?

A. Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì vô mảng

B. Dùng nhằm quản lí lí độ dài rộng của mảng

C. Dùng trong khoảng lặp với mảng

D. Dùng trong khoảng lặp với mảng nhằm quản lí lí độ dài rộng của mảng

Câu 2:

Chọn câu tuyên bố đích thị về loại tài liệu của mảng?

A. cũng có thể sử dụng toàn bộ những loại tài liệu nhằm thực hiện loại tài liệu của mảng

B. Kiểu tài liệu của mảng chỉ hoàn toàn có thể là loại số nguyên vẹn, số thực, loại logic, loại ký tự

C. Kiểu tài liệu của mảng là loại của những thành phần của mảng, là Integer hoặc Real

D. Kiểu tài liệu của mảng nên được khái niệm trước trải qua kể từ khóa VAR

Câu 3:

Khai báo mảng này là đích thị trong số khai báo sau đây:

A. var tuoi : array[1..15] of integer;

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

B. var tuoi : array[1.5..10.5] of integer;

C. var tuoi : aray[1..15] of real;

D. var tuoi : array[1 … 15 ] of integer;

Câu 4:

Em hãy lựa chọn tuyên bố đúng lúc nói đến tài liệu loại mảng:

A. Dữ liệu loại mảng là tập kết những thành phần không tồn tại trật tự và từng thành phần với và một loại dữ liệu

B. Dữ liệu loại mảng là tập kết những thành phần với trật tự và từng một thành phần vô mảng hoàn toàn có thể với những loại tài liệu không giống nhau

C. Dữ liệu loại mảng là tập kết những thành phần với trật tự và từng thành phần với và một loại dữ liệu

D. Tất cả ý bên trên đều sai

Câu 5:

Số thành phần vô khai báo bên dưới đấy là bao nhiêu?

   Var hocsinh : array[12..80] of integer;

A. 80

B. 70

C. 69

D. 68

Câu 6:

Cú pháp khai báo mặt hàng số này tại đây đích thị nhất?

A. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > .. < chỉ số đầu >] of < loại tài liệu >;

B. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < loại tài liệu >;

C. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > : < chỉ số đầu > ] of < loại tài liệu >;

Xem thêm: bạo táo đích bàng giải

D. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối >] for < loại tài liệu >;