đặc điểm nào sau đây không đúng với kiểu khí hậu ôn đới lục địa

Thực hành hiểu phiên bản đồ vật sự phân hóa những đới và loại nhiệt độ bên trên Trái Đất - Phân tích biểu đồ vật một trong những loại khí hậu

Câu 1: Các đới nhiệt độ nào là tại đây nằm trong môi trường xung quanh đới ôn hoà?

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với kiểu khí hậu ôn đới lục địa

A. Nhiệt đới, ôn đới.

B. Ôn đới, cận nhiệt độ,

C. Cận nhiệt độ, đặc biệt.

D. Cận đặc biệt, ôn đới.

Câu 2: Các đới nhiệt độ nào là tại đây nằm trong môi trường xung quanh đới lạnh?

A. Cực, Cận nhiệt độ.

B. Cận nhiệt độ, ôn đới.

C. Ôn đới, đặc biệt.

D. Cực, cận đặc biệt.

Câu 3: Dựa vô hình 14.2 - Biểu đồ vật nhiệt độ chừng, lượng mưa của một trong những vị trí, cho thấy thêm vị trí nào là đem lượng mưa lớn số 1.

A. thủ đô. B. U-pha . C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Câu 4: Dựa vô hình 14.2 - Biểu đồ vật nhiệt độ chừng, lượng mưa của một trong những vị trí, cho thấy thêm vị trí nào là đem lượng mưa kha khá rộng lớn và sự chênh nghiêng lượng mưa trong số những mon kha khá nhỏ.

A. thủ đô. B. U-pha. C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Câu 5: Một trong mỗi nhân tố cần thiết khiến cho nhiệt độ việt nam ko thô hạn tựa như các nước nằm trong vĩ chừng ở Tây Á, Tây Phi là

A. Gió mùa B. Gió Mậu dịch C. Gió khu đất, gió máy hải dương D. Gió Tây ôn đới

Câu 6: Kiểu nhiệt độ gió mùa rét chỉ mất ở những đới khí hậu

A. Cận đặc biệt, ôn đới.

B. Cận nhiệt độ, nhiệt đới gió mùa.

C. Nhiệt đới, xích đạo.

D. Ôn đới, cận nhiệt độ.

Câu 7: Kiểu nhiệt độ hải dương chỉ mất ở đới khí hậu

A. Nhiệt đới. B. Cận đặc biệt. C. Ôn đới. D. Cận nhiệt độ.

Câu 8: Kiểu nhiệt độ châu lục đem ở những đới khí hậu

A. Ôn đới, cận nhiệt độ, nhiệt đới gió mùa.

B. Ôn đới, cận nhiệt độ, cận đặc biệt.

C. Nhiệt đới, cận đặc biệt, đặc biệt.

D. Cận nhiệt độ, đặc biệt, ôn đới.

Câu 9: Kiểu nhiệt độ Địa Trung Hải chỉ mất ở đới khí hậu

A. Nhiệt đới. B. Cận nhiệt độ C. Cận đặc biệt. D. Ôn đới.

Câu 10: Đặc điểm nào là tại đây ko đích với loại nhiệt độ ôn đới lục địa?

A. Nhiệt chừng tầm khoảng chừng 5°c.

B. Lượng mưa năm khoảng chừng 600mm.

C. Mùa sầm uất mưa nhiều hơn nữa ngày hè.

D. Chênh nghiêng nhiệt độ chừng ở nhị mùa rộng lớn.

Câu 11: Dựa vô hình 14.1 - Các đới nhiệt độ bên trên trái ngược khu đất, cho thấy thêm đới nhiệt độ ôn đới nằm trong lòng những đới nhiệt độ nào?

A. Đới nhiệt độ đặc biệt và đợi nhiệt độ cận nhiệt độ.

B. Đới nhiệt độ cận đặc biệt và đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa.

C. Đới nhiệt độ đặc biệt và đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa.

D. Đới nhiệt độ cận đặc biệt và đới nhiệt độ cận nhiệt độ.

Câu 12: Dựa vô hình 14.1 - Các đới nhiệt độ bên trên trái ngược khu đất, cho thấy thêm đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa thông thường nằm trong lòng những đới nhiệt độ nào?

A. Đới nhiệt độ ôn đới và đới nhiệt độ cận xích đạo.

B. Đới nhiệt độ cận nhiệt độ và đới nhiệt độ xích đạo.

C. Đới nhiệt độ cận nhiệt độ và đới nhiệt độ xích đạo.

D. Đới nhiệt độ cận nhiệt độ và đới nhiệt độ xích đạo.

Câu 13: Dựa vô hình 14.1 - Các đới nhiệt độ bên trên trái ngược khu đất, cho thấy thêm đới nhiệt độ nào là cướp diện tích S nhỏ nhất bên trên những lục địa

A. Đới nhiệt độ cận xích đạo.

B. Đới nhiệt độ đặc biệt.

C. Đới nhiệt độ cận đặc biệt.

D. Đới nhiệt độ xích đạo.

Câu 14: Dựa vô hình 14.1 - Các đới nhiệt độ bên trên trái ngược khu đất, cho thấy thêm đới nhiệt độ nào là được phân phân thành nhiều loại nhiệt độ nhất

Xem thêm: ngoan, hôn anh

A. Đới nhiệt độ ôn đới.

B. Đới nhiệt độ cận nhiệt độ.

C. Đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa.

D. Đới nhiệt độ xích đạo.

Câu 15: Dựa vô hình 14.1 - Các đới nhiệt độ bên trên trái ngược khu đất, cho thấy thêm loại nhiệt độ nào là đem diện tích S lớn số 1 bên trên những lục địa

A. Kiểu nhiệt độ ôn đới hải dương.

B. Kiểu nhiệt độ ôn đới châu lục.

C. Kiểu nhiệt độ cận nhiệt độ châu lục.

D. Khiểu nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

Câu 16: Đặc điểm công cộng của loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét là có

A. Hai mùa thô, mưa vô năm tương phản nhau.

B. Trị số nhiệt độ chừng tầm năm vào thời gian 15°c.

C. Lượng mưa tầm năm vào thời gian 1.400mm.

D. Hướng gió máy đằm thắm nhị mùa vô năm tương tự động nhau.

Câu 17: Dựa vô hình 14.1 - Các đới nhiệt độ bên trên trái ngược khu đất, cho thấy thêm loại nhiệt độ nào là đem diện tích S nhỏ nhất bên trên những lục địa

A. Kiểu nhiệt độ ôn đới châu lục.

B. Kiểu nhiệt độ cận nhiệt độ gió mùa rét.

C. Kiểu nhiệt độ cận nhiệt độ địa trung hải.

D. Kiểu nhiệt độ cận nhiệt độ địa trung hải.

Câu 18: Dựa vô hình 14.1 - Các đới nhiệt độ bên trên trái ngược khu đất, cho thấy thêm VN trực thuộc vùng nằm trong loại nhiệt độ nào?

A. Kiểu nhiệt độ cận nhiệt độ châu lục.

B. Khiểu nhiệt độ cận nhiệt độ gió mùa rét.

C. Kiểu nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

D. Kiểu nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

Câu 19: Dựa vô hình 14.1 - Các đới nhiệt độ bên trên trái ngược khu đất, cho thấy thêm kinh tuyến 80oĐ trải qua những đới và loại nhiệt độ nào là bên trên khu đất liền

A. Cực, cận đặc biệt, ôn đới châu lục, cận nhiệt độ gió mùa rét, nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, nhiệt đới gió mùa lục địa

B. Cận đặc biệt, ôn đới châu lục, cận nhiệt độ châu lục, nhiệt đới gió mùa gió mùa rét

C. Cận đặc biệt, ôn đới châu lục, cận nhiệt độ gió mùa rét, nhiệt đới gió mùa châu lục, cận nhiệt độ lục địa

D. Cực, cận đặc biệt, cận nhiệt độ gió mùa rét, nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, cận xích đạo, xích đạo.

Câu 20: Các đới nhiệt độ nào là tại đây ko phân rời khỏi trở nên loại khí hậu?

A. Cực, ôn đới.

B. Ôn cận đặc biệt.

C. Cận đặc biệt, xích đạo.

D. Xích đạo, ôn đới.

Câu 21: Dựa vô hình 14.2 - Biểu đồ vật nhiệt độ chừng, lượng mưa của một trong những vị trí, cho thấy thêm vị trí nào là đem nhiệt độ chừng tầm năm cao nhất

A. thủ đô. B. U-pha. C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Câu 22: Dựa vô hình 14.2 - Biểu đồ vật nhiệt độ chừng, lượng mưa của một trong những vị trí, cho thấy thêm vị trí nào là đem biên chừng nhiệt độ chừng những mon vô năm lớn số 1.

A. thủ đô. B. U-pha. C. Va-len-xi-a. D. Pa-len-mo.

Câu 23: Dựa vô hình 14.2 - Biểu đồ vật nhiệt độ chừng, lượng mưa của một trong những vị trí, cho thấy thêm vị trí nào là đem biên chừng nhiệt độ chừng những mon vô năm nhỏ nhất

A. thủ đô. B. U-pha. C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Câu 24: Dựa vô hình 14.2 - Biểu đồ vật nhiệt độ chừng, lượng mưa của một trong những vị trí, cho thấy thêm trong những loại nhiệt độ vô hình, loại nhiệt độ nào là nhu hòa nhất.

A. Kiểu nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

B. Kiểu nhiệt độ ôn đới châu lục.

C. Kiểu nhiệt độ ôn đới hải dương.

D. Kiểu nhiệt độ cận nhiệt độ địa trung hải.

Câu 25: Dựa vô hình 14.2 - Biểu đồ vật nhiệt độ chừng, lượng mưa của một trong những vị trí, cho thấy thêm trong những loại nhiệt độ vô hình, loại nhiệt độ nào là khó khăn nhất.

A. Kiểu nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

B. Kiểu nhiệt độ ôn đới châu lục.

Xem thêm: từng đóa bọt sóng

C. Kiểu nhiệt độ ôn đới hải dương.

D. Kiểu nhiệt độ cận nhiệt độ địa trung hải.

Như vậy VnDoc đang được reviews cho tới chúng ta tư liệu Trắc nghiệm Địa lí 10 bài xích 14: Thực hành hiểu phiên bản đồ vật sự phân hóa những đới và loại nhiệt độ bên trên Trái Đất - Phân tích biểu đồ vật một trong những loại nhiệt độ. Chắc hẳn qua chuyện nội dung bài viết độc giả đang được bắt được những ý chủ yếu tương đương trau dồi lại được nội dung kỹ năng của bài học kinh nghiệm rồi đúng không nhỉ ạ? Bài ghi chép mang đến tất cả chúng ta hiểu rằng những đới nhiệt độ, những loại nhiệt độ, sự phân bổ lượng mưa... Để giúp cho bạn hiểu đạt thêm nhiều tư liệu học hành không dừng lại ở đó, VnDoc.com mời mọc chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm tăng tư liệu những môn học tập được Shop chúng tôi biên soạn và tổ hợp bên trên những mục sau: Trắc nghiệm Địa lý 10, Giải bài xích tập luyện Địa lí 10, Giải tập luyện phiên bản đồ vật Địa lí 10, Giải Vở BT Địa Lí 10, Giải bài xích tập luyện Địa lí 10 sớm nhất, Tài liệu học hành lớp 10