cho khai báo sau var hoten string phát biểu nào dưới đây là đúng

Câu hỏi:

24/03/2022 22,176

A. Câu mệnh lệnh sai vì như thế thiếu hụt chừng lâu năm tối nhiều của xâu

Bạn đang xem: cho khai báo sau var hoten string phát biểu nào dưới đây là đúng

B. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 0 

C. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 255 

Đáp án chủ yếu xác

D. Cần cần khai báo độ dài rộng của xâu sau đó

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Trong tế bào mô tả xâu hoàn toàn có thể bỏ dở phần khai báo chừng lâu năm, Lúc cơ chừng lâu năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm toan là 255.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ngôn từ thiết kế Pascal, khai báo này trong những khai báo sau là sai Lúc khai báo xâu kí tự?

Câu 2:

Trong ngôn từ thiết kế Pascal, sau khoản thời gian lịch trình tiến hành kết thúc đoạn lịch trình sau, độ quý hiếm của thay đổi S là?

S := ‘Ha Noi Mua thu’;

Delete(S,7,8);

Insert(‘Mua thu’, S, 1);

Xem thêm: đường tửu khanh

Câu 3:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

Câu 4:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Length(S) là: 

Câu 5:

Cho str là một xâu kí tự động, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì?

for  i := length(str) downto 1 do

write(str[i]) ;

Câu 6:

Hãy lựa chọn phương án ghép đích nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

Câu 7:

Đoạn lịch trình sau in rời khỏi thành phẩm này ?

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

Xem thêm: từng đóa bọt sóng

End.

Câu 8:

Độ lâu năm tối nhiều của xâu kí tự động vô PASCAL là:

Câu 9:

Trong ngôn từ thiết kế Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động này gọi là?