cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau

Câu hỏi:

24/03/2022 18,496

Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau:

Bạn đang xem: cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 to tướng 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn lịch trình bên trên triển khai việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất vô mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 vô mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 vô mảng 

Đáp án chủ yếu xác

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất vô mảng

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

ý nghĩa của câu lệnh

Var a : array[0..50] of real ; {khai báo mảng a}

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

k := 0 ; {gán chỉ số 0 mang lại k}

for i := 1 to tướng 50 vì thế { vòng lặp chạy từ là 1 cho tới 50}

if a[i] > a[k] then k := i ; { kiểm tra kể từ thành phần thứ hai cho tới thành phần 50 đối chiếu với thành phần đầu và thể hiện chỉ số rộng lớn nhât}

Đáp án:C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án nào là sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

Câu 2:

Khai báo mảng hai phía nào là sau đó là sai? 

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đây về loại mảng một chiều là phù hợp? 

Câu 4:

Thế nào là là khai báo biến chuyển mảng loại gián tiếp? 

Câu 5:

Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL, người xây dựng cần: 

Câu 6:

Phương án nào là bên dưới đó là khai báo mảng phù hợp lệ? 

Xem thêm: truyện chàng rể quyền thế

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

Câu 8:

Mảng là loại tài liệu trình diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho:

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây về chỉ số của mảng là tương thích nhất?