câu lệnh reset biến tệp có ý nghĩa gì

Câu hỏi:

09/07/2020 32,099

A. Thủ tục gắn thương hiệu tệp mang đến thương hiệu biến chuyển tệp

Bạn đang xem: câu lệnh reset biến tệp có ý nghĩa gì

C. Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm phát âm dữ liệu

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn trật tự hợp lý nhất lúc triển khai những thao tác phát âm tài liệu kể từ tệp :

A. Mở tệp => Gắn thương hiệu tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp

B. Gắn thương hiệu tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp

C. Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gắn thương hiệu tệp => Đóng tệp

D. Gắn thương hiệu tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp

Câu 2:

Câu mệnh lệnh nhằm gắn thương hiệu tệp ‘bai1.txt’, mang đến biến chuyển tệp f là:

A. assign(bai1.txt, f);

B. assign( f, ‘bai1.txt’);

C. assign( f, bai1.txt);

D. assign(‘bai1.txt’, f);

Câu 3:

Viết chương trình:

Nhập vào trong 1 xâu kí tự động.

Đếm và in đi ra màn hình hiển thị số kí tự động là số với nhập xâu.

Xem thêm: ngoan, hôn anh

Var a: string;

 I,dem: integer;

Begin

 Readln(a);

 Dem:=0;

 For i:=1 to tướng length(a) do

 If (‘0’<=a[i]) and (a[i]<=’9’) then dem:=dem+1;

 Writeln(dem);

 Readln

End.

Câu 4:

Chương trình con cái bao gồm có: (chọn câu vấn đáp đích thị nhất)

A. Hằng và biến

B. Hàm và hằng

C. Hàm và thủ tục

D. Thủ tục và biến

Câu 5:

Câu mệnh lệnh dùng làm ghi thành phẩm nhập tệp văn bạn dạng với dạng:

A. Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B. Read(<tên biến chuyển tệp>,<danh sách kết quả>);

C. Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D. Write(<tên biến chuyển tệp>,<danh sách kết quả>);

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

Câu 6:

Viết những câu mệnh lệnh nhằm ghi tài liệu nhập tệp KQ.TXT 2 biến chuyển C, V (sử dụng biến chuyển tệp f).

TÀI LIỆU VIP VIETJACK