câu lệnh dùng thủ tục đọc có dạng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Câu mệnh lệnh sử dụng giấy tờ thủ tục gọi đem dạng:

  Bạn đang xem: câu lệnh dùng thủ tục đọc có dạng

  • A. Read(<biến tệp>);
  • B. Read(<biến tệp>,<danh sách biến>);
  • C. Read(<danh sách biến>, <biến tệp>);
  • D. Read(<danh sách biến>);

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 78136

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: đường một chiều ngược lối yêu nhau

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: bạo táo đích bàng giải

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Khẳng ấn định nào là sau đấy là đích thị nhất?
 • Để biết con cái trỏ tệp vẫn ở cuối loại của tệp f hoặc ko, tao dùng hàm:
 • Điều xác minh nào là sau đấy là đúng?
 • Trong NNLT Pascal, khai báo nào là sau đấy là đúng vào khi khai báo tệp văn bản?
 • Giả sử bên trên folder gốc của đĩa C đem tệp f  vẫn đem nội dung sẵn. Khi tiến hành giấy tờ thủ tục Rewrite(f); 
 • Câu mệnh lệnh sử dụng giấy tờ thủ tục gọi đem dạng:
 • Cho đoạn công tác sau:Var g:text;I:integer;BeginAssign(g, ‘C:DLA.
 • Tệp f đem tài liệu [5  9  15] nhằm gọi 3 độ quý hiếm bên trên kể từ tệp f và ghi những độ quý hiếm này vô 3 trở nên x, nó, z tao sử d
 • Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; nhằm ghi những độ quý hiếm bên trên vô tệp f đem dạng là [5  9  15] tao dùng giấy tờ thủ tục ghi:
 • Khẳng ấn định nào là sau đấy là chủ yếu xác?
 • Cho công tác sauProgram Baitap;Var x, nó, z , t: word;Function BCNN(a, b:word):word;Var du, c, d:word;Beginc:=a; d:=b;While b
 • Cho mảng A bao gồm N thành phần nằm trong loại vẹn toàn (N≤50)? Viết công tác con cái tiến hành những đòi hỏi sau: Viết giấy tờ thủ tục

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA