cách thức truy cập tệp văn bản là

hint-header

Cập nhật ngày: 12-09-2022

Bạn đang xem: cách thức truy cập tệp văn bản là


Chia sẻ bởi: Đỗ hướng dẫn Ngọc


Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là

D

Vừa truy vấn tuần tự động vừa phải truy vấn thẳng.

Chủ đề liên quan

Số lượng thành phần nhập tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn nhưng mà chỉ tùy theo dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự hợp lý nhất lúc tiến hành những thao tác hiểu tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Đóng tệp.

C

Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác ghi bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là :

A

Thông báo cởi tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp.

B

Thông báo cởi tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C

Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Ghi tài liệu mới nhất => Đóng tệp.

D

Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác hiểu bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là :

A

Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Ghi tài liệu mới nhất => Đóng tệp.

B

Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo cởi tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

C

Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới nhất => Đóng tệp.

D

Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Ghi tài liệu mới nhất => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn trật tự những thao tác nhập Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời gian cuối tệp sở hữu cấu hình đang được tồn bên trên trên đĩa :

A

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

B

Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

C

Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

D

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Thao tác nhằm dịch rời con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp .

Trong PASCAL nhằm khai báo vươn lên là tệp văn bạn dạng tao nên dùng cú pháp

B

Var <tên vươn lên là tệp> : Text;

C

Var <tên tệp> : String;

D

Var <tên vươn lên là tệp> : String;

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhị vươn lên là tệp văn bạn dạng f1, f2 tao viết

Xem thêm: thời niên thiếu của anh và em

Để thao tác với tệp

A

Ta rất có thể gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu vươn lên là tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng rất được.

B

Ta nhất thiết nên gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu vươn lên là tệp.

C

Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập công tác.

D

Ta nhất thiết nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập công tác.

Để gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu vươn lên là tệp tao dùng câu mệnh lệnh

A

<tên vươn lên là tệp> := <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên vươn lên là tệp>;

C

Assign(<tên vươn lên là tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên vươn lên là tệp>);

Để gắn tệp KQ.TXT cho tới vươn lên là tệp f1 tao dùng câu lệnh

Trong PASCAL cởi tệp nhằm hiểu tài liệu tao nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên vươn lên là tệp>);

Trong PASCAL cởi tệp nhằm ghi thành phẩm tao nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên vươn lên là tệp>);

Vị trí của con cái trỏ tệp sau điều gọi giấy tờ thủ tục Reset

D

Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm này.

Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tao rất có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);

B

Read(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách biến>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);

D

Write(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách biến>);

Để ghi thành phẩm nhập tệp văn bạn dạng tao rất có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B

Read(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách kết quả>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D

Write(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách kết quả>);

Nếu hàm eof(<tên vươn lên là tệp>) cho tới độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm tại địa điểm

Nếu hàm eoln(<tên vươn lên là tệp>) cho tới độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí

Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao người sử dụng thủ tục

Var <tên vươn lên là tệp> : Text ; tăng thêm ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu vươn lên là tệp.

B

Thủ tục cởi thương hiệu nhằm hiểu tài liệu.

Assign(<tên vươn lên là tệp>,<tên tệp) ; tăng thêm ý nghĩa gì ?

A

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu vươn lên là tệp.

B

Thủ tục cởi thương hiệu nhằm hiểu tài liệu.