các biến được khai báo cho dữ liệu vào ra được gọi là

Câu hỏi:

09/07/2020 29,842

A. Biến viên bộ

Bạn đang xem: các biến được khai báo cho dữ liệu vào ra được gọi là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhị biến chuyển tệp văn phiên bản f1, f2 tao viết:

A. Var f1. f2 : Text;

B. Var f1 ; f2 : Text;

C. Var f1 , f2 : Text;

D. Var f1 : f2 : Text;

Câu 2:

Để biết con cái trỏ tệp đang được ở cuối loại của tệp f hoặc ko, tao dùng hàm:

A. eof(f)

B. eoln(f)

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 3:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 2, 3) mang đến độ quý hiếm là:

A. ‘ABC’

B. ‘BCD’

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

C. ‘CDE’

D. ‘DEF’

Câu 4:

Để gắn tệp KQ.TXT mang đến biến chuyển tệp f2 tao dùng câu lệnh:

A. f2 := ‘KQ.TXT’;

B. ‘KQ.TXT’ := f2;

C. Assign(‘KQ.TXT’, f2);

D. Assign(f2, ‘KQ.TXT’);

Câu 5:

Viết chương trình:

Đọc kể từ tệp “DULIEU.TXT” 2 số nguyên vẹn M và N (M < N)

Tính tổng những số chẵn vô phạm vi kể từ M cho tới N

Ghi sản phẩm đi ra tệp “KETQUA.TXT”.

Câu 6:

Muốn khai báo x, hắn là thông số biến chuyển (x, hắn nằm trong loại integer) vô giấy tờ thủ tục mang tên là “Hoan_doi” thì khai báo này sau đó là đúng:

A. Procedure Hoan_doi (y : integer; Var x : integer);

B. Procedure Hoan_doi (x : integer; Var hắn : integer);

C. Procedure Hoan_doi (Var x, hắn : integer);

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

D. Procedure Hoan_doi (x, hắn : integer);