biến x có thể nhận các giá trị 1 100

Câu hỏi:

10/05/2020 51,130

Biến X hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 100; 150; 200 và vươn lên là Y hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào là trong những khai báo sau là chính nhất?

Bạn đang xem: biến x có thể nhận các giá trị 1 100

D. Var X: byte; Y: real;

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Các độ quý hiếm 1; 100; 150; 200 là những số nguyên→ loại tài liệu của X là byte,

   Các độ quý hiếm 1; 0.2; 0.3; 10.99 là những số thực → loại tài liệu của Y là real.

   Đáp án: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Pascal khai báo nào là sau đấy là đúng?

A. var tb: real;

B. 4hs: integer;

C. Const x: real;

D. Var r =30;

Câu 2:

Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, loại tài liệu nào là trong những loại sau sở hữu miền độ quý hiếm rộng lớn nhất?

A. Byte

B. Longint

C. Word

D. Integer

Câu 3:

Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 4 +5); sẽ in đi ra kết quả:

A. 8

Xem thêm: thiên hạ kiêu hùng

B. y= 8

C. y=3

D. 20

Câu 4:

Bốn chúng ta A, B, C, D thể hiện thành quả của những quy tắc phân chia nhì số vẹn toàn 14 và 5. Hãy lựa chọn thành quả đúng:

A. 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2

D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4

Câu 5:

Kiểu số vẹn toàn sở hữu phạm vi độ quý hiếm kể từ........

A. 0 cho tới 127

B. – 215 đến 215 - 1

C. 0 cho tới 255

D. -100000 cho tới 100000

Câu 6:

Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in đi ra screen thành quả gì?

A. 15*4-30+12

B. 42

C. 15*4-30+12=42

D. =42

Xem thêm: truyện đường chuyên

TÀI LIỆU VIP VIETJACK