bài tập về câu lệnh lặp trong pascal

Bài 1: Viết công tác tính tổng tích những biểu thức S = 1*1+1*2+…1*10 + 2*1+2*2+…+…+ M*N.
Bài 2: Viết công tác thể hiện screen 2 câu: “Chào chúng ta. quý khách đem khỏe mạnh không!”. In 5 chuyến lên screen.
Bài 3: Viết công tác vẽ hình chữ nhật và điền vệt * như hình sau:
* * * * *
* * * * *
* * * * *
Bài 4: Viết công tác lần ước công cộng lớn số 1 của nhị số vẹn toàn. In sản phẩm rời khỏi screen.
Bài 5: Viết công tác tính khoảng nằm trong của những số nhập vô kể từ keyboard. Khi ham muốn kết đôn đốc nhập nhằm tính khoảng thì nhấn phím 0. In sản phẩm rời khỏi screen.
Bài 6: Viết công tác tính tổng bình phương của n số vẹn toàn trước tiên. In sản phẩm rời khỏi screen.
Bài 7: Viết công tác tính tổng bậc 3 của n số vẹn toàn trước tiên. In sản phẩm rời khỏi screen.
Bài 8: Viết công tác nhập vô một vài vẹn toàn rồi in rời khỏi screen toàn bộ những ước số của số bại liệt.
Bài 9: Viết công tác vẽ 1 tam giác cân đối vệt . In rời khỏi screen tam giác bại liệt.
Bài 10: Viết công tác tính tổng nghịch tặc hòn đảo của n số vẹn toàn trước tiên .
Bài 11: Viết công tác tính tổng bình phương những số chẵn từ là một cho tới n; với n được nhập kể từ keyboard.
Bài 12: Viết công tác nhập vô n số vẹn toàn , lần số lớn số 1 trong những số bại liệt. In sản phẩm rời khỏi screen.
Bài 13: Viết công tác tính giai quá của n, với n được nhập kể từ keyboard.
Bài 14: Viết công tác chứng tỏ rằng quy tắc phân tách đằm thắm nhị số vẹn toàn, chẳng qua chuyện đơn giản quy tắc trừ. In sản phẩm rời khỏi screen là số thương và số dư.
Bài 15: Viết công tác nhập vô một vài và đánh giá coi số bại liệt liệu có phải là số nhân tố hoặc không?
Bài 16: Viết công tác tính xn, với x, n được nhập kể từ keyboard.
Bài 17: Viết công tác nhập vô một vài vẹn toàn, in rời khỏi screen số vẹn toàn bại liệt đem bao nhiêu ký tự động số.
Bài 18: Viết công tác tính tổng S = 1+2+3+…+ n sao mang đến S > 1000. Hỏi Lúc bại liệt rõ ràng S vày bao nhiêu?
Bài 19: Viết công tác tính tổng S = 12 +22 +…+n2 . In sản phẩm rời khỏi screen.
Bài 20: Viết công tác tính tổng của n số vẹn toàn trước tiên. Số n và những số hạng của tổng được nhập kể từ keyboard. In sản phẩm rời khỏi screen.

========================

Bạn đang xem: bài tập về câu lệnh lặp trong pascal

Câu 1
var i,j,n,s: integer;
begin
s:= 0;
write('Nhap sánh lan lap: '); readln(n);
for i:= 1 đồ sộ n do
    for j:= 1 đồ sộ 10 do
        s:= s+(i*j);
write('S = ',s);
end. 

-------------------------------------------------
Câu 2
var i: integer;
begin
for i:= 1 đồ sộ 5 do
   writeln ('Chao ban. Ban teo phô bày khong?');
end. 

Xem thêm: em chồng chị dâu

--------------------------------------------------
Câu 3
var i,j: integer;
begin
for i:= 1 đồ sộ 3 do
     begin
           for j:= 1 đồ sộ 5 do
                write('*');
           writeln;
  end;
end.
--------------------------------------------------
Câu 4
var x,y,u: longint;
begin
write('Nhap x: '); readln(x);
write('Nhap y: '); readln(y);
while x<>y do
   if x>y then x:=x-y else y:=y-x;
   u:=x;
write('Uoc công cộng lon nhat cua x va nó la: ',u);
end. 

Xem thêm: truyen xuyen nhanh

----------------------------------------------------
Câu 5
var t,i: integer;
    k: real;
begin
t:=0; i:=0;
writeln('Nhap sánh muon tinh nghịch trung binh cong, nhan phim 0 de ket thuc');
repeat
    begin
        i:=i+1;
        write('Nhap sánh thu ',i,': '); readln(t);
        k:=k+t;
    end;
until t=0;
k:=k/(i-1);
write('Trung binh cong cua day sánh vua nhap: ',k);
end. 
--------------------------------------------------------------

Câu 6
var i,n,m: integer;
begin
m:=0;
write('Nhap n: '); readln(n);
for i:=1 đồ sộ n do
  m:= m+i*i;
write('Tong binh phuong: ',m);
readln;
end. 
--------------------------------------------------------------
Câu 7
var i,n,m: integer;
begin
m:=0;
write('Nhap n: '); readln(n);
for i:=1 đồ sộ n do
  m:= m+i*i*i;
write('Tong binh phuong: ',m);
readln;
end. 
----------------------------------------------------------------
Câu 8
var i,n: integer;
begin
write('Nhap n: '); readln(n);
write('Cac uoc sánh cua ',n,':');
for i:=1 đồ sộ n do
  if n mod i = 0 then
    write(i:4);
readln;
end. 
----------------------------------------------------------------
Câu 9
var i,j,n: integer;
begin
write('Nhap n: '); readln(n);
for i:=1 đồ sộ n do
   begin
        for j:=0 đồ sộ n-i do
            write(' ');
        for j:=0 đồ sộ i-1 do
            write('* ');
        writeln;
   end;
readln;
end. 
-------------------------------------------------------------
Câu 10
var i,n: integer;
    t: real;
begin
t:=0;
write('Nhap n: '); readln(n);
for i:=1 đồ sộ n do
    t:= t+(1/i);
write('Tong nghich dao: ',t:2);
readln;
end. 
------------------------------------------------------------
Câu 11
var i,n,t: integer;
begin
t:=0; i:=2;
write('Nhap n: '); readln(n);
while i<=n do
    begin
        t:= t+i*i;
        i:= i+2;
    end;
write('Tong binh phuong cac sánh chan: ',t);
readln;
end. 
----------------------------------------------------------
Câu 12
var i,n,min,max,a: integer;
begin
max:=0;
write('Nhap bao nhieu sánh de sánh sanh: '); readln(n);
for i:= 1 đồ sộ n do
    begin
        write('Nhap sánh thu ',i,': ');
        readln(a);
        min:=a;
        if min>max then
            max:=min;
        end;
write('So lon nhat: ',max);
readln;
end. 
Câu này còn có điểm yếu là ko đối chiếu được số âm, chúng ta tự động nâng cấp thuật toán nhe.


Trần Văn Linh @ 23:27 21/01/2011
Số lượt xem: 73372