a computer or laptop can be your powerful weapon and you can take

Em sở hữu vài ba chủ kiến thế này, ko biết sở hữu kiểm tra vô kể nữa ko ạ

Bạn đang xem: a computer or laptop can be your powerful weapon and you can take

31. A computer or máy tính xách tay can be your powerful weapon and you can take advantage of the Internet your study.
A. take notice of B. have benefits of C. take benefits of D. make use of

Đáp án là D nhe anh: take advantage of sth = make use of sth: tận dụng tối đa dòng sản phẩm gì

1. ______ we to tát live in the country we wouldn’t mind having children.
A. If B. Were C. Should D. Had

Đáp án B. Đây là câu hòn đảo ngữ của ĐK loại 2 (anh mò mẫm hiểu thêm thắt nhé)

2. This is a rare opportunity_______ you should take advantage to tát get a better job.
A. to tát which B. for which C. of which D. on which

Đáp án C. Thực hóa học câu này tương tự với "...opportunity which you should take advantage of to tát get ..." và take advantage of là tận dụng tối đa ^^

4. The economic conditions today are __________ phàn nàn they were in the past.
A. much more good B. far better C. more better D. the best

Đáp án B. Ta rất có thể người sử dụng much hoặc far trước tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhằm tăng cường độ biểu cảm mang đến nó (không lựa chọn C vì thế riêng biệt better tiếp tục đem nghĩa đối chiếu rộng lớn rồi, thêm thắt more thì thừa).

6. She reminded u to tát come on time for the các buổi tiệc nhỏ ________.
A. tomorrow evening B. the day after tomorrow C. in two days’ time D. next weekend

Em nghĩ về đó là câu loại gián tiếp, vì như thế thế cho nên đáp án C mới mẻ đích thị (đáp án C đó là đáp án B khi gửi sang trọng câu loại gián tiếp).

7. He asked u why _________to the meeting.
A. didn’t I come B. don’t I come C. you didn’t come D. I hadn’t come

Đáp án D nhé anh (đây là trật tự động lời nói, còn đáp án A là trật tự động thắc mắc rồi).

Xem thêm: ngoan, hôn anh

8. The United States consists of fifty states, ________ has its own government.
A. they each B. each of them C. each of which D. each of that

Đáp án C là đáp án đích thị nhé ạ. (Nếu phần bên trước thay cho vết phẩy vì như thế and thì B và A mới mẻ đích thị vì thế khi cơ 2 vế là 2 mệnh đề, còn D loại vì thế đại kể từ mối liên hệ đứng sau giới kể từ chỉ mất which và whom, không tồn tại that)

15. She plays ________ guitar very well. She is an accomplished guitarist.
A. a B. an C. the D. Ø

Khi nói đến việc đùa nhạc cụ thì trước nhạc cụ sở hữu mạo kể từ "the" nhé ạ => đáp án C.

19. You must slow down in built-up areas. __ you drive in the thành phố, it is ___ that you’ll have an accident.
A. The faster and faster / the more B. The faster / the more probable
C. The more and more fast / the more and more probable D. The more fastly / the probable

Đáp án B: Cấu trúc càng - càng ( The more ... the more ). Loại A vì thế lặp kể từ faster, và sau more không tồn tại trạng kể từ.

21. All smartphones________storage hardware is big can store downloaded audio books.
A. which B. who C. whose D. that

Đáp án C (anh lưu ý tiếp sau đó sở hữu S + V)

26. Would you be angry if I _____ your pocket dictionary?
A. stolen B. have stolen C. were to tát steal D. steal

Đáp án C (câu ĐK loại 2 : were to tát V = Vqk )

23. Last week, he told us that we ______ a picnic at the kết thúc of the week on Friday.
A. can have B. did have C. would have D. had had

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

Theo em là C (như loại lên plan vô vào cuối tuần á anh, vì như thế vào cuối tuần không đến cho nên việc chuồn dã nước ngoài cho tới khi cơ ko thể hoàn thiện được).

30. He is wearing a gold ring on his fourth finger. He ________.
A. must be married B. should be married C. can be married D. might be married

Chỉ sự suy luận ở thời điểm hiện tại tao người sử dụng "must + Vbare" => đáp án A.
Chúc anh học tập chất lượng ^^